FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kantomaa, Marko (Nuori Suomi)
  • Karvinen, Jukka (Nuori Suomi)
  • Norra, Jan (Nuori Suomi)
  • Orjala, Anu (Nuori Suomi)
  • Ruokonen, Reijo (Nuori Suomi)

Keywords

koulut, leikit, liikunta, liikuntapaikat, lähipalvelut, opetus, pihat, projektit, projektit, suunnittelu, urheilu, virkistysalueet, välitunnit

Abstract

Tutkimus on osa Nuori Suomi ry:n toteuttamaa lähiliikuntapaikkojen monitahoarviointia. Arviointitietoa kerättiin neljältä eri taholta: lähiliikuntapaikkahankkeiden toteuttajilta (FSD2537), lähiliikuntapaikkojen lähiympäristön lapsilta ja nuorilta (FSD2535) sekä heidän vanhemmiltaan (FSD2536) ja kouluilta (FSD2538), joiden piha-alueet oli kunnostettu asuinalueen lähiliikuntapaikoiksi.

Koulukyselyn kysymykset oli jaettu kahteen aihepiiriin: toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen arviointiin ja koulupihan kunnostamisen vaikutusten arviointiin. Lähiliikuntapaikkahankkeen erilaisia osatekijöitä arvioitiin asteikolla erittäin tyytyväisestä erittäin tyytymättömään. Arvioitavia osatekijöitä olivat muun muassa opettajien ja oppilaiden osallistumismahdollisuudet lähiliikuntapaikan suunnitteluun, koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus eri käyttäjäryhmien näkökulmista ja eri vuodenaikoina, turvallisuus, viihtyisyys sekä monikäyttöisyys.

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä kysyttiin, mitkä ovat uudistuksen jälkeen oppilaiden kolme suosituinta liikunta- ja leikkipaikkaa, onko oppilaiden liikunta-aktiivisuus välituntisin lisääntynyt ja keiden osalta sekä onko koulupihaa hyödynnetty oppimisympäristönä lisääntyneesti. Lisäksi kysyttiin muun muassa muutoksista häiriökäyttäytymisessä (kiusaaminen, ilkivalta yms.), koulupihan vahvuuksista ja heikkouksista sekä pyydettiin arvioimaan koulupihan liikuntaolosuhteita kouluarvosanalla. Lopuksi annettiin mahdollisuus omille kommenteille.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat koulun nimi, oppilasmäärä, koulutyyppi ja koulun sijainti.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.