FSD2578 Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien moniammatillisten ryhmien haastattelut 2001-2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Määttä, Mirja (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Keywords

alkoholi (päihteet), huumeet, moniammatillisuus, nuoret, nuorisotyö, päihdekulttuuri, päihdeongelmat, päihdetyö, ryhmäkäyttäytyminen, sosiaaliset ongelmat, sosiaalityö, syrjäytyminen, tupakka

Abstract

Tutkimus toteutettiin toimijaryhmäinterventioina seitsemään helsinkiläiseen moniammatilliseen ryhmään. Tutkimus oli osa Klaari-projektin arviointia.

Haastatteluihin osallistui seitsemän ryhmää ja kutakin haastateltiin kolme kertaa. Yhteensä haastatteluihin osallistui 57 henkilöä, joista suurin osa oli viranhaltijoita. Haastattelurunko oli ensimmäisellä haastattelukerralla kullakin ryhmällä sama. Pääkysymykset koskivat ryhmän toimintaa, moniammatillisessa ryhmätyössä koettuja hyötyjä ja pettymyksiä sekä ammattilaisten syyselityksiä ja ratkaisumalleja nuorten päihteidenkäyttöön. Esimerkiksi haastatteluissa tehtiin ajatusleikki, jossa siirryttiin noin 15 vuotta tulevaisuuteen, jolloin nuorten humalajuominen olisi merkittävästi alentunut vuosituhannen vaihdetta edeltävistä huippuvuosista. Haastateltavat saivat pohtia muun muassa, mikä olisi selityksenä nuorten raitistumiselle ja miten heidän ryhmänsä toiminta olisi tähän vaikuttanut. Ensimmäisten haastattelukertojen lopussa jokainen haastateltava sai mahdollisuuden koota ajatuksiaan käsitellyistä aiheista lyhyeen puheeseen, joka oli kuvitteellisesti suunnattu hallitukselle.

Toiset haastattelut järjestettiin noin kolme viikkoa ensimmäisten jälkeen ja niissä haastateltaville annettiin palaute heidän näkemyksistään tutkijan tulkintojen ja haastattelulainausten muodossa. Haastateltavat osallistuivat tulkintaan ja analysointiin.

Viimeisellä haastattelukerralla haastateltavilta kerättiin suullista ja kirjallista palautetta tutkimukseen osallistumisesta. Palautelomakkeessa kysyttiin muun muassa, miten haastateltavat kokivat haastattelun teemat: moniammatillinen yhteistyö, nuoret ja päihteet, ennaltaehkäisevät toimintatavat sekä yhteiskunnalliset kysymykset. Lisäksi tiedusteltiin, saivatko haastateltavat jotakin uusia oivalluksia haastatteluissa ja annettiin mahdollisuus vapaille kommenteille.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.