FSD2592 Nuorisobarometri 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Keywords

asenteet, asevelvollisuus, epävarmuus, maahanmuutto, maanpuolustus, nuoret, rasismi, turvallisuuspolitiikka, turvattomuus, ulkopolitiikka, varusmiespalvelus

Abstract

Vuoden 2010 nuorisobarometri käsittelee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kysymykset koskivat ulkopolitiikkaa ja kansainvälisyyttä sekä niihin liittyviä uhkia ja epävarmuustekijöitä. Lisäksi kartoitettiin käsityksiä asevelvollisuudesta.

Vastaajilta kysyttiin heidän kokemaansa epävarmuutta ja turvattomuutta oman elämän eri alueilla. Näitä alueita olivat mm. opiskelu, työ, perhe, asuinympäristö, väkivalta, yksinäisyys, syrjäytyminen, terveys ja tulevaisuus. Vastaajien kokemaa epävarmuutta ja turvattomuutta kartoitettiin myös laajempien kokonaisuuksien osalta. Tällaisia olivat mm. maailmanpolitiikka, maahanmuuttajat, ilmastonmuutos, kulkutaudit, terrorismi, rikollisuus, luonnonkatastrofit, saastuminen ja joukkotuhoaseet.

Vastaajia pyydettiin sijoittamaan itsensä yhteiskunnallisia ja aatteellisia näkemyksiä kuvaaville ulottuvuuksille. Näitä olivat poliittinen kanta, isänmaallisuus, uskonnollisuus, vihreät arvot, arvoliberalismi ja markkinahenkisyys. Henkilökohtaisia ominaisuuksia kuvaavia ulottuvuuksia olivat sopeutuvaisuus, suvaitsevaisuus, aggressiivisuus, sukupuolinen suuntautuminen ja sosiaalisuus.

Vastaajien näkemyksiä maanpuolustuksesta käsittelivät kysymykset parhaasta perustasta Suomen puolustusjärjestelmäksi ja keitä asevelvollisuuden tulisi koskea. Naisilta kysyttiin aikovatko he suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. Kaikilta vastaajilta kysyttiin ovatko he suorittaneet varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen ja kuinka kauan he olivat armeijassa. Nuoremmilta (15 - 16 v.) vastaajilta tiedusteltiin aikovatko he suorittaa varusmies- tai siviilipalveluksen. Lisäksi tiedusteltiin miten paljon eri asioilla on/oli vaikutusta vastaajan päättäessä varusmies- tai siviilipalveluksen välillä.

Varusmiespalveluksen suorittaneiden kokemuksia kartoitettiin kysymällä miten erilaiset väittämät sopivat vastaajan kokemuksiin varusmiespalveluksesta. Kysyttiin myös kokiko vastaaja joutuneensa simputuksen kohteeksi ja miten he näkivät naisten vapaaehtoisen asepalveluksen vaikuttaneen armeijaan. Kaikilta vastaajilta pyydettiin mielipidettä useisiin asevelvollisuuteen liittyviin väittämiin.

Vastaajille esitettiin myös ulkosuhteisiin liittyviä väittämiä. Väittämät käsittelivät mm. Natoa, Karjalaa, ulkopolitiikkaa, EU:a, liittoutumattomuutta, puolueettomuutta sekä kriisinhallinta- ja kehitysyhteistyötehtäviä. Haluttiin myös tietää vastaajien suhtautumisesta maahanmuuttoon ja rasismiin. Näitä kartoitettiin esittämällä asiaan liittyviä väittämiä. Lisäksi kysyttiin millaisia luonteenominaisuuksia vastaajat liittävät suomalaisuuteen.

Politiikkaa ja äänestämistä käsiteltiin kysymällä äänestysaikomuksista eduskuntavaaleissa 2011 ja tiedustelemalla mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas tuntuisi vastaajasta läheisimmältä. Evankelisluterilaisen kirkon jäsenille esitettiin lisäksi kysymyksiä vuoden 2010 seurakuntavaaleista.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, koulutus ja pääasiallinen toimi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.