FSD2606 Tiedebarometri 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Keywords

instituutiot, tiede, tiedejournalismi, tiedelehdet, tiedeviestintä, tutkimus, yliopistot

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suhtautumista tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Pyydettiin myös mielipidettä tieteen kyvystä ratkaista erilaisia ongelmia sekä esitettiin useita tiedettä ja tutkimusta koskevia väittämiä. Lisäksi kartoitettiin vastaajien luottamusta erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan.

Vastaajilta kysyttiin kuinka kiinnostuneita he ovat tai kuinka aktiivisesti he seuraavat eri aihepiirejä koskevia uutisia. Seuraavaksi aihepiiriä rajattiin koskemaan tiedettä ja tutkimusta ja kysyttiin vastaajien kiinnostuksen kohteista tämän aiheen sisällä. Lisäksi kysyttiin kuinka tärkeitä eri tietolähteet ovat tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjänä. Vastaajilta kysyttiin myös pystyvätkö he mainitsemaan jonkin merkittävän suomalaisen tieteenharjoittajan tai suomalaisen tieteen saavutuksen tai keksinnön.

Vastaajia pyydettiin kertomaan kuinka paljon he luottavat lueteltuihin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Lisäksi pyydettiin vastausta siihen, kuinka hyvin tietyt tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat ovat Suomessa nykyisin. Tiedusteltiin myös millaisina vastaajat näkivät tieteen mahdollisuudet tuoda merkittävää apua mm. joihinkin sairauksiin, hyvinvointiin, elinikään, ilmastonmuutokseen ja energiantuotantoon.

Lopuksi esitettiin useita tiedettä ja tutkimusta koskevia väittämiä sekä pyydettiin vastaajien mielipidettä julkisessa keskustelussa esitettyihin tiedettä koskeviin näkemyksiin.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, asuinmaakunta sekä perus- ja ammatillinen koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.