FSD2623 Kunnallisalan ilmapuntari 2010: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

eduskuntavaalit, julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallispoliitikot, kunnallistalous, kunnat, puolueet, vaikuttaminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin kuntalaisten nykyaikaa ja tulevaisuutta koskevia näkemyksiä kunnista ja kunnallisista palveluista. Lisäksi esitettiin kysymyksiä tulevista eduskuntavaaleista. Aluksi kysyttiin kunnallisten palveluiden riittävyydestä. Vastaajat arvioivat, kuinka riittäviä muun muassa koulut, lasten päivähoito, toimeentulotuki ja terveyspalvelut ovat. Seuraavaksi etsittiin kuntien ensisijaisia säästökohteita, joista valittavina olivat esimerkiksi koulut ja oppilaitokset, joukkoliikennepalvelut, asuntotuotannon tukeminen sekä kirjastotoimi ja kulttuuripalvelut.

Tämän jälkeen tiedusteltiin, mihin tulevan eduskunnan ja hallituksen on ensisijaisesti puututtava. Kysymyksessä listattiin yhteiskunnallisia ongelmia, kuten asunnottomuus, hintojen nousu, rasismi, rikollisuus, tuloerot, työttömyys, väestön ikääntyminen ja ympäristön saastuminen. Vastaajat myös arvioivat kuntia ja yhteiskuntaa koskevia väittämiä sekä kertoivat kantansa erilaisten kuntien palveluja, taloutta ja hallintoa koskevien tavoitteiden ja keinojen toteuttamiseen kuluvan vuosikymmenen aikana. Näitä olivat muun muassa kunnallisveron korottaminen, investointien karsiminen, kunnan omaisuuden myyminen ja henkilöstön lomauttaminen.

Seuraavaksi keskityttiin tuleviin eduskuntavaaleihin. Tähän liittyen kysyttiin, mitkä ovat kansanedustajaehdokkaalta ehdottomasti vaaditut ominaisuudet ja minkälaisena äänestäjänä vastaajat pitävät itseään eduskuntavaaleissa. Lisäksi vastaajille lueteltiin joukko ominaisuuksia ja luonnehdintoja, jotka heidän tuli yhdistää sopiviin eduskuntapuolueisiin. Lopuksi kysyttiin vielä vastaajien suhtautumista ulkomailla suoritettavaan hoitoon, leikkaukseen tai kuntoutukseen, mikäli tämä olisi edullisempaa vuonna 2020.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa sukupuoli, ikä, maakunta, ammattiryhmä ja koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.