FSD2625 Suomalaisten käsityksiä Neuvostoliitosta, venäläisistä ja virolaisista 1989

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Raittila, Pentti (Tampereen yliopisto. Journalismin tutkimusyksikkö)

Keywords

Neuvostoliitto, Venäjä, Viro, asennemuutos, asenteet, ennakkoluulot, mielipiteet, neuvostoliittolaiset, poliittiset asenteet, stereotypiat, suvaitsevaisuus, venäläiset, virolaiset

Abstract

Teemahaastatteluissa on tiedusteltu suomalaisten mielipiteitä liittyen Neuvostoliittoon sekä neuvostoliittolaisiin ja virolaisiin. Haastattelun aikana haastateltavalle näytettiin Neuvostoliittoon liittyviä kuvia, sanalistoja, tekstiotteita sekä lehtileikkeitä, joita haastateltavaa pyydettiin kommentoimaan. Kysymyksissä esiin nostetut teemat käsittelivät muun muassa politiikkaa, arkielämää, taloutta ja kulttuuria. Näkemyksiä kysytään paitsi neuvostoliittolaisista ihmisistä myös Neuvostoliitosta valtiona. Haastatteluissa on pyritty tietoisesti rikkomaan "sopivan puhetavan normi" esimerkiksi myötäilemällä haastateltavan puhetapaa sekä käyttämällä tämän kanssa samaa sanastoa.

Haastatteluja on kerätty neljään eri ikäryhmään kuuluvilta suomalaisilta. Ikäryhmät jaksottuivat 15 vuoden välein siten, että haastateltavien syntymävuodet olivat 1923, 1938, 1953 ja 1968. Haastatellut olivat kotoisin neljältä eri paikkakunnalta, jotka sijaitsivat Uudenmaan läänissä, Hämeen läänissä, Oulun läänissä ja Vaasan läänissä.

Aineisto on kerätty alunperin Pentti Raittilan lisensiaatin työtä varten. Kaikki haastattelut on tehty keväällä 1989.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.