FSD2629 Nuorten politiikka 2009

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elo, Kimmo (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Rapeli, Lauri (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Koskimaa, Vesa (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Keywords

aktivismi, boikotti, demokratia, historia, internet, kasvuympäristö, lukeminen, media, mielenosoitukset, nettiadressit, nuoret, opiskelu, perhetausta, poliittinen osallistuminen, politiikka, sanomalehdet, sosialisaatio, talonvaltaus, vaikuttaminen, vanhemmat, yhteiskuntaoppi, äänestäminen

Abstract

Kyselyssä kartoitetaan nuorten poliittista aktiivisuutta sekä heidän kasvuympäristönsä yleissivistyksellistä ja poliittista ilmapiiriä.

Kasvuympäristön yleissivistyksellisen ilmapiirin kartoittamiseksi vastaajilta kysyttiin heidän vanhempiensa koulutustaustaa, sanomalehtien lukemistapoja ja internet-yhteyden olemassaoloa lapsuudenkodissa, sekä arviota lapsuudenkodissa olleiden kirjojen määrästä. Kasvuympäristön poliittisuutta mitattiin kysymällä esimerkiksi kuinka usein vastaajien lapsuudenkodissa oli tapana keskustella politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista, onko vastaaja opiskellut historiaa ja/tai yhteiskuntaoppia sekä kuinka kiinnostuneita politiikasta ovat vastaajien lähimmät ystävät.

Nuorten omaa poliittista aktiivisuutta tiedusteltiin kysymällä mm. nuorten tulevaisuuden vaalikäyttäytymistä koskevia itsearvioita sekä yhteiskunnallisiin asioihin liittyvän tiedonhankinnan motivaatioita. Kysyttiin myös tekijöistä, jotka lisäisivät tai vähentäisivät vastaajan kiinnostusta politiikkaa kohtaan. Tämän lisäksi kysyttiin mm. vastaajan suhtautumisesta erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoihin.

Kyselylomakkeen lopussa vastaajaa pyydettiin lisäksi kirjoittamaan essee otsikolla 'Minun politiikkakäsitykseni: Mitä minulle tulee mieleen sanasta "politiikka"'. Esseevastaukset on arkistoitu tietoarkistoon erillisenä aineistona 'FSD2883 Nuorten politiikka 2009: esseevastaukset'. Tiedot voi yhdistää vastaajatunnuksen avulla.

Kyselyn taustamuuttujia on mm. sukupuoli, syntymävuosi ja opiskelupaikkakunta.

Kyselyssä oli mukana 34 oppilaitosta (15 ammattioppilaitosta ja 19 lukiota), jotka sijaitsivat 31 kunnan alueella.

Tutkimus on tehty osana laajempaa "Suomalaisten politiikkatietämys" -tutkimushanketta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.