FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011

Authors

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Keywords

sähköiset julkaisut, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteelliset kirjastot, tietopalvelu, tutkijat, tutkimusmenetelmät, tutkimusrahoitus, tutkimustoiminta, verkkojulkaisut, yhteistyö

Abstract

Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 elektronisten julkaisujen käyttöä koskevan verkkokyselyn. Kysely suunnattiin yliopistoissa, yliopistollisissa sairaaloissa ja FinELib-konsortioon kuuluvissa tutkimuslaitoksissa työskenteleville tutkijoille. Kyselyyn saatiin 3830 vastausta.

Aluksi kysyttiin millaista rahoitusta vastaajat ovat saaneet tutkimustyöhön viimeisen viiden vuoden aikana sekä onko tutkimus pääosin teoreettista, empiiristä vai suunnittelu- ja kehitystyötä. Seuraavaksi tiedusteltiin miten suuri osuus vastaajien työajasta kuluu erilaisiin tehtäviin, kuten tieteellisen kirjallisuuden tai lähdekirjallisuuden lukemiseen, tutkimusaineiston keräämiseen ja analyysiin, opetus- ja ohjaustyöhön sekä hallintoon. Tämän jälkeen kysyttiin kuinka paljon vastaajilla on ollut työhön liittyviä julkaisuja kahden viime vuoden aikana erilaisissa kategorioissa, kuten vertaisarvioiduissa suomalaisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä, konferenssijulkaisuissa, monografioissa sekä blogeissa, wikiartikkeleissa tai muissa vuorovaikutteisissa verkkojulkaisuissa. Omiin julkaisuihin liittyen kysyttiin myös, millä kielillä vastaajat pääosin julkaisevat.

Seuraavat kysymykset koskivat tutkimus- ja julkaisuyhteistyötä, yhteistyötahoja Suomessa ja kansainvälisesti sekä yhteistyön merkitystä. Tämän jälkeen selvitettiin elektronisten julkaisujen käyttöä tutkimustyössä. Tähän liittyen kysyttiin muun muassa, kuinka suuri osa käytetyistä julkaisuista on saatavissa sähköisesti, kuinka usein ja miten vastaajat lukevat eri tyyppisiä julkaisuja (tietokone, iPad, e-kirjalukija, painettu, tuloste) sekä minkä ikäisiä julkaisuja vastaajat yleensä käyttävät.

Seuraavaksi kysyttiin tiedonhakuun liittyviä kysymyksiä. Vastaajat kertoivat, mistä he yleensä aloittavat tiedonhaun ja minkä kanavien kautta tieto yleensä löytyy. Lisäksi kysyttiin vielä elektronisten aineistojen hankintaan käytetystä rahoituksesta ja elektronisten aineistojen käytön ongelmista. Lopuksi pyydettiin vertailemaan mahdollisia ulkomaankokemuksia kirjastopalveluista vastaajien nykyisen työpaikan tarjoamiin palveluihin.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa ikä, sukupuoli, työskentelyorganisaatiot, ammattiasema ja tieteenala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.