FSD2692 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

alkoholiongelmat, alkoholismi, ammatinvalinta, huumeongelmat, katkaisuhoito, lapsuus, päihdehuolto, päihdeongelmat, sosiaalihuolto, sosiaalityö, sosiaalityöntekijät, terapeutit

Abstract

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Haastatteluaineisto on kerätty päihdehoidon työntekijöille tehdyn lomakekyselyn (FSD2693) yhteydessä kahdessa päihdetyötä tekevässä laitoksessa Suomessa.

Haastateltaviksi valittiin laitosten työntekijöistä sellaisia, jotka työskentelevät vakituisena työntekijänä asiakastyössä ja joilla on alan koulutus. Kriteerit täyttävien työntekijöiden joukosta osallistujat valittiin satunnaistetusti ja haastattelut toteutettiin kolmen kuukauden aikana vuorotellen kummassakin laitoksessa. Haastateltaville lähetettiin etukäteen teemahaastattelun runko ja taustatietolomake, jolla kerättiin tietoja muun muassa demografisista tekijöistä ja menetelmällisestä orientaatiosta (kts. FSD2693).

Aineistossa kartoitetaan auttamis- ja päihdetyöhön hakeutumisen motiiveja. Haastateltavat kertovat mm. lapsuudestaan ja perheestään. Lisäksi haastateltavat kertovat sellaisista kokemuksista lapsuudessaan, jotka mahdollisesti ovat vaikuttaneet haastateltavien ammatinvalintaan. Haastateltavilta tiedustellaan myös heidän omaa päihteidenkäyttöhistoriaa sekä niitä konkreettisia syitä, jotka haastateltavan mielestä ovat johtaneet hakeutumiseen työhön päihdehoitoalalle.

Haastattelut kestivät tunnista lähes kahteen tuntiin. Litteroituna haastatteluja on yhteensä 580 sivua. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineistoa on mahdollista käyttää rinnakkain samoille henkilöille tehdyn lomakekyselyaineiston FSD2693 kanssa, jonka tunnistenumeroita tämän aineiston numerot vastaavat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.