FSD2733 Päihdeongelmaisten muutosvalmiusprofiilit 2000-2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

huumeongelmat, katkaisuhoito, kuntoutuminen, muutosvalmius, ongelmakäyttö, päihdehuolto, päihdeongelmat, päihdetyö, päihteet, sosiaalihuolto

Abstract

Aineistossa tarkastellaan päihdeongelmaisten muutosvalmiutta. Tutkimushenkilöt olivat päihdehoitolassa hoidettuja alkoholisteja ja sekakäyttäjiä. Aineisto koostui neljästä asiakasotoksesta.

Muutosvalmiutta mitattiin sen kokonaisintensiteetin sekä muutosvaiheen mukaan. Tähän tarkoitukseen käytettiin URICA-lomaketta (University of Rhode Island Change Assessment Scale). Lomake sisältää yhteensä 32 osiota, joihin tutkimushenkilöt vastaavat viisiportaista numeroasteikkoa käyttäen. Osiot jakautuvat neljään muutosvaiheskaalaan: esiharkinta, harkinta, toiminta ja ylläpito. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi, oliko hänellä mielestään ongelma, joka edellytti muutosta, saattaisiko ongelmaan paneutuminen olla hyödyllistä, toivoiko vastaaja voivansa oppia ymmärtämään itseään paremmin, oliko hän alkanut paneutumaan ongelmaansa, mutta toivoi saavansa apua, oliko hänellä vaikeuksia estää ongelman uusiutuminen, paneutuiko hän ongelmaan aktiivisesti ja tulisiko hän mieluummin toimeen puutteidensa kanssa kuin yrittäisi muuttaa niitä.

Ennen varsinaisen kysymyslomakkeen täyttöä vastaajilta kerättiin taustamuuttujina ikä, ammatti, yhteenlasketut opiskeluvuodet, siviilisääty, asumismuoto, huollettavien lasten lukumäärä, työtilanne, pääasiallinen päihde ja sen käyttötapa, viimeisen ongelmajakson pituus, kontaktit päihteiden ongelmakäyttäjiin viimeisen vuoden aikana, hoitoon tulemisen vapaaehtoisuus ja tavoite päihteiden käytön suhteen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.