FSD2735 Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opettajien haastattelut 2007-2010

Authors

  • Lappalainen, Sirpa (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos)

Keywords

ammatillinen koulutus, ammatilliset oppilaitokset, etnografia, havainnointi, hoitoala, hoiva-ala, kenttätutkimus, koulutussosiologia, lähihoitajat, opettajat, opetus, opiskelu, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, terveydenhuoltoala

Abstract

Aineisto on kerätty osana laajempaa etnografista tutkimusta, jossa on havainnoitu pääkaupunkiseudulla sijaitsevan sosiaali- ja terveysalan ammatillisen oppilaitoksen arkea. Tutkimuksen yhteydessä on opettajien lisäksi haastateltu oppilaitoksen opiskelijoita (FSD2736) sekä pidetty kenttäpäiväkirjaa (FSD2575). Kerätty materiaali on arkistoitu erillisinä aineistoinaan.

Tämä haastatteluaineisto pitää sisällään 14 opettajan haastattelua. Haastateltavat ovat opinto-ohjaajaa lukuunottamatta sellaisia, joiden pitämiä oppitunteja on myös havainnoitu (kts. FSD2575). Haastattelut ovat luonteeltaan etnografisia haastatteluja, jotka perustuvat kentällä tehtyihin havaintoihin. Tukena on käytetty väljää, kenttätyön edetessä jatkuvasti muokattua haastattelurunkoa. Haastattelut on tehty oppilaitoksen luokissa, opettajanhuoneessa tai henkilöstöravintolassa.

Opettajilta kysytään mm. oman ammattivalinnan taustoista, toimenkuvasta, opiskelijoista ja heidän välisistä eroista, opetettavasta ryhmästä kokonaisuutena, työssäoppimisjaksosta ja työn kasvatuksellisesta merkityksestä. Opettajien haastatteluissa on käytetty useampia teemarunkoja, joiden pääteemat ovat kuitenkin olleet samat kuin esimerkkilomakkeessa (iqF2735_1.pdf). Opetettavasta oppiaineesta ja haastateltavasta opettajasta riippuen on haastatteluissa puhuttu myös oppiainespesifimmistä aiheista. Myös opinto-ohjaajan haastattelua varten oli oma teemarunko (iqF2735_2.pdf).

Haastateltavat esiintyvät haastatteluissa peitenimillä. Taustatietoina on mainittu sukupuoli ja opetettava oppiaine.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.