FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Select variable


[fsd_no] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

[fsd_vr] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

[fsd_id] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

[kieli] Kieli

[sp] Sukupuoli

[ika] Ikä

[kuntam] Kuntamuoto

[utol] Työpaikan toimiala

[tytyy] Työnantajatyyppi

[sosek] Sosioekonominen asema

[saanai] Säännöllinen työaika (tuntia/viikko)

[sivutyo] Tekee sivutyötä

[usivutol] Sivutyön toimiala

[sivutunn] Sivutyön työaika (tuntia/viikko)

[k1] Kuinka monta vuotta olette ollut nykyisellä työpaikallanne?

[k1b] Onko työsuhteenne luonteeltaan:

[k2] Kuinka monta henkilöä on siinä työpaikassa, jossa itse työskentelette?

[k3] Onko henkilöstön määrä työpaikassanne lisääntynyt, ennallaan vai vähentynyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?

[k4a] Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt: Onko uusia työntekijöitä otettu vakinaiseen työsuhteeseen?

[k4b] Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt: Onko uusia työntekijöitä otettu tilapäiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen?

[k4c] Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt: Onko uusia työntekijöitä otettu osa-aikaiseen työsuhteeseen?

[k4d] Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt: Onko työntekijöitä siirretty saman työnantajan muista työpaikoista?

[k4e] Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt: Onko otettu työntekijöitä, joiden palkka maksetaan julkisista työllistämisvaroista?

[k5a] Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Lomautettu työntekijöitä?

[k5b] Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Irtisanottu työntekijöitä?

[k5c] Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Tehty lyhennettyä työviikkoa?

[k5d] Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Kokopäiväisiä työntekijöitä osa-aikaistettu?

[k5e] Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Työntekijöitä siirtynyt eläkkeelle tai lähtenyt muualle siten, että avoimeksi jääneitä työpaikkoja ei ole täytetty (ns. luonnollinen poistuma)?

[k5f] Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Työntekijöiden määrä vähentynyt sillä tavoin, että määräaikaisia työsuhteita ei ole uusittu?

[k5g] Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Työntekijöiden määrä vähentynyt siten, että äitiysloman, sairasloman tai muun pitkäaikaisen poissaolon tilalle ei ole otettu sijaisia?

[k5h] Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Työntekijöitä siirretty toiseen työyksikköön?

[k6a] Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Yritystä tai laitoksia purettu pienemmiksi yksiköiksi kuten tulosryhmiksi tai muiksi pienemmiksi ryhmiksi?

[k6b] Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Entä päinvastainen tilanne, onko eri yksiköitä yhdistetty aikaisempaa laajemmiksi kokonaisuuksiksi?

[k6c] Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Lisätty työn tuottavuuteen tai tuloksellisuuteen perustuvaa valvontaa?

[k6d] Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Alettu maksaa aikaisempaa enemmän työn tuloksellisuuteen perustuvia lisiä ja palkkioita?

[k6e] Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Entä onko aikaisemmin omalla väellä tehtyjä töitä alettu ostaa ulkopuolisilta?

[k7] Oletteko työssänne päivittäin tekemisissä asiakkaiden, potilaiden tai muiden työpaikan ulkopuolisten ihmisten kanssa?

[k7a] Oletteko näissä asiakassuhteissa joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallanne?

[k8a] Esiintyykö Teidän työpaikassanne paljon, melko paljon, jonkin verran tai ei lainkaan: Kilpailuhenkeä?

[k8b] Esiintyykö Teidän työpaikassanne paljon, melko paljon, jonkin verran tai ei lainkaan: Esimiehen ja alaisten välisiä riitoja?

[k8c] Esiintyykö Teidän työpaikassanne paljon, melko paljon, jonkin verran tai ei lainkaan: Työntekijöiden välisiä ristiriitoja?

[k8d] Esiintyykö Teidän työpaikassanne paljon, melko paljon, jonkin verran tai ei lainkaan: Entä työpaikallanne eri henkilöstöryhmien välisiä ristiriitoja?

[k9a] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Esimiesten ja alaisten väliset ristiriidat?

[k9b] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Työtekijöiden väliset ristiriidat?

[k9c] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Eri henkilöstöryhmien väliset ristiriidat?

[k9d] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Entä kilpailuhenki?

[k9e] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Ristiriidat asiakkaiden kanssa?

[k10a] Esiintyykö työpaikallanne miesten suosimista ja samalla naisten syrjintää seuraavissa tilanteissa: Työhönotossa?

[k10b] Esiintyykö työpaikallanne miesten suosimista ja samalla naisten syrjintää seuraavissa tilanteissa: Palkkauksessa?

[k10c] Esiintyykö työpaikallanne miesten suosimista ja samalla naisten syrjintää seuraavissa tilanteissa: Tehtäviin valitsemisessa?

[k10d] Esiintyykö työpaikallanne miesten suosimista ja samalla naisten syrjintää seuraavissa tilanteissa: Työnantajan järjestämään koulutukseen pääsyssä?

[k10e] Esiintyykö työpaikallanne miesten suosimista ja samalla naisten syrjintää seuraavissa tilanteissa: Tiedon saannissa?

[k10f] Esiintyykö työpaikallanne miesten suosimista ja samalla naisten syrjintää seuraavissa tilanteissa: Lomautusten tai irtisanomisten toteutuksessa?

[k11a] Millaiseksi koette vaikutusmahdollisuutenne työpaikassanne? Ovatko vaikutusmahdollisuudet parantumassa vai heikkenemässä, jos ajattelette: Sitä, mitä työtehtäviinne kuuluu?

[k11b] Millaiseksi koette vaikutusmahdollisuutenne työpaikassanne? Ovatko vaikutusmahdollisuudet parantumassa vai heikkenemässä, jos ajattelette: Sitä, missä tahdissa teette työnne?

[k11c] Millaiseksi koette vaikutusmahdollisuutenne työpaikassanne? Ovatko vaikutusmahdollisuudet parantumassa vai heikkenemässä, jos ajattelette: Sitä, miten työt jaetaan (työpaikalla) ihmisten kesken?

[k11d] Millaiseksi koette vaikutusmahdollisuutenne työpaikassanne? Ovatko vaikutusmahdollisuudet parantumassa vai heikkenemässä, jos ajattelette: Laitehankintoja?

[k11e] Millaiseksi koette vaikutusmahdollisuutenne työpaikassanne? Ovatko vaikutusmahdollisuudet parantumassa vai heikkenemässä, jos ajattelette: Sitä, miten työntekijöiden koulutus järjestetään?

[k12] Entä ammattijärjestöjen vaikutusmahdollisuudet omalla työpaikallanne. Ovatko ne lisääntymässä vai vähentymässä?

[k13] Oletteko ammattiyhdistyksen toimihenkilöjärjestön tai vastaavan ammattiliiton jäsen (työttömyyskassan jäsen)?

[k14] Ovatko paikalliset tai palkattomat ylityöt työpaikassanne lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet, jos vertaatte nykyistä tilanteeseen vuosi sitten?

[k15a] Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain rahana?

[k15b] Entä säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain vapaana?

[k15c] Entä säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta ette ole saanut lainkaan korvausta rahana tai vapaana?

[k16a_a] Onko työpaikallanne käytössä valvottu liukuva työaika (kellokortti, ajanvalvonta tms.)?

[k16a_b] Voitteko muuten (liukumien lisäksi) joustaa normaaleista työhöntulo- ja lähtöajoista?

[k16a_c] Oletteko elo-syyskuussa tehnyt normaalia työaikaa pitempää tai lyhyempää työpäivää?

[k16a_d] Vaihteleeko työaikanne kausittain sesonkiluonteisesti?

[k16b_a] Työaika voi vaihdella erilaisista syistä. Vaihteleeko työaikanne tällä hetkellä paljon, jonkin verran vai ei lainkaan: Omien tarpeittenne mukaan?

[k16b_b] Työaika voi vaihdella erilaisista syistä. Vaihteleeko työaikanne tällä hetkellä paljon, jonkin verran vai ei lainkaan: Työnantajan tarpeiden mukaan?

[k16b_c] Työaika voi vaihdella erilaisista syistä. Vaihteleeko työaikanne tällä hetkellä paljon, jonkin verran vai ei lainkaan: Työn luonteesta johtuen?

[k17a] Onko Teidän työajoistanne sovittu:

[k17b] Perustuuko tämä työajoista sopiminen ammattijärjestöjen tekemiin paikallisiin sopimuksiin?

[k18a] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kk aikana: Työtahti, kiire?

[k18b] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kk aikana: Työturvallisuus?

[k18c] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kk aikana: Työn fyysinen rasittavuus?

[k18d] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kk aikana: Työn henkinen rasittavuus?

[k18e] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kk aikana: Työn tuloksellisuus?

[k18f] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kk aikana: Mahdollisuus saada työnantajan kustantamaa koulutusta?

[k18g] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kk aikana: Kannustuksen ja tuen saanti esimiehiltä?

[k18h] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kk aikana: Kannustuksen ja tuen saanti työtovereilta?

[k18i] Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kk aikana: Mahdollisuus käyttää ammattitaitoaan ja kykyään työssä?

[k19] Mikä seuraavista vastaa säännöllistä kuukausipalkkaanne veroja vähentämättä?

[k20a] Vaikuttaako palkkauksen tasoon paljon, jossain määrin vain vähän vai ei lainkaan: Työn määrä?

[k20b] Vaikuttaako palkkauksen tasoon paljon, jossain määrin vain vähän vai ei lainkaan: Entä tekemänne työn laatu?

[k20c] Vaikuttaako palkkauksen tasoon paljon, jossain määrin vain vähän vai ei lainkaan: Entä ryhmän tai koko työyksikön tulos?

[k21] Arveletteko palkkanne olevan vuoden päästä korkeampi, ennallaan vai matalampi kuin tällä hetkellä?

[k22a] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Teidät lomautetaan vähintään kahden viikon ajaksi?

[k22b] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Teidät irtisanotaan nykyisestä työpaikastanne?

[k22c] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Teidät siirretään toisiin tehtäviin?

[k22d] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Joudutte tekemään lyhennettyä työviikkoa?

[k22e] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Viikoittaista tai päivittäistä työaikaanne muutetaan vastoin Teidän tahtoanne?

[k23] Jos nyt jäisitte työttömäksi niin arveletteko, että saisitte ammattianne ja työkokemustanne vastaavaa työtä:

[k24] Minkälaiseksi arvioitte yleisen työllisyystilanteen vuoden kuluttua. Onko se parempi, ennallaan vai huonompi kuin tällä hetkellä?

[k25a] Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Työnteon mielekkyys ja työhalut yleensä?

[k25b] Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Naisten ja miesten välinen tasa-arvo?

[k25c] Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Ympäristökysymysten huomioon ottaminen työpaikalla?

[k25d] Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Tietojen saanti työpaikan tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista?

[k25e] Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Esimiesten johtamistapa?

[k25f] Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Mahdollisuudet itsensä kehittämiseen työssä?

[k25g] Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Mahdollisuus vaikuttaa omaa asemaa ja työtehtäviä koskeviin ratkaisuihin?

[k25h] Entä jos ajattelette oman työpaikkanne taloudellista tilannetta, onko se muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai pysyykö se ennallaan?

[k26] Olitteko kuullut etätyöstä ennen tätä haastattelua?

[k27a] Saitteko tietoa etätyöstä: Sanoma- tai aikakauslehdistä?

[k27b] Saitteko tietoa etätyöstä: Televisiosta tai radiosta?

[k27c] Saitteko tietoa etätyöstä: Koulutuksen tai opiskelun yhteydessä?

[k27d] Saitteko tietoa etätyöstä: Tiedotustilaisuudessa, seminaarissa tai muussa vastaavassa tilanteessa?

[k27e] Saitteko tietoa etätyöstä: Keskusteluissa ystävien tai työtovereiden kanssa?

[k28] Työskentelettekö nykyisessä työssänne itse kotona uutta tekniikkaa käyttäen: Kyllä, kuinka monta tuntia kuukaudessa (keskimäärin)?

[k29] Olitteko ennen tätä haastattelua harkinnut, että tekisitte itse joskus etätyötä kotonanne?

[k30] Sopisiko tällainen etätyö nykyisiin työtehtäviinne?

[k31a] Olisitteko kiinnostunut: Tekemään pääosan työstänne kotona?

[k31b] Olisitteko kiinnostunut: Tekemään vähintään yhden päivän viikossa etätyönä kotona?

[k32] Etätyötä voidaan tehdä myös erillisessä etätyötoimistossa lähellä kotia muiden työntekijöiden kanssa. Olisitteko kiinnostunut työskentelemään sellaisessa työpaikassa?

[k33] Oletteko kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa?

[k34] Millä seuraavista kunta-alan sektoreista työskentelette?

[k35] Oletteko suorittanut:

[k36] Mikä on ammatillinen koulutuksenne: Oletteko suorittanut:

[k37_1] Onko Teillä kotona asuvia alle 18-vuotiaita lapsia

[k37_2] Kuinka monta 7-17-vuotiasta lasta?

[k37_3] Kuinka monta alle 7-vuotiasta lasta?

[k38] Siviilisääty

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.