FSD2744 Kunta-alan työolobarometri 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut
  • Työministeriö

Keywords

henkilöstö, kunta-ala, palkansaajat, palkkaus, tasa-arvo, tulevaisuudenodotukset, työaika, työelämä, työhyvinvointi, työilmapiiri, työkyky, työolot, työsuhde

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten kunta-alan työntekijöiden työelämän laatua vuonna 1999. Tiedot perustuvat työministeriön työolobarometrin aineistoon, joka kattaa kaikkien alojen palkansaajat. Työolobarometrin sisällöstä pääosa on pidetty samanlaisena eri vuosina. Vuonna 1999 erityisteemana oli palkansaajien työkyky.

Ensimmäiset kysymykset koskivat työsuhteen pituutta ja luonnetta sekä työpaikan henkilöstöä. Esimerkiksi kysyttiin vuoden aikana tapahtuneista muutoksista henkilöstön lukumäärässä, irtisanomisista ja lomautuksista. Seuraavat kysymykset koskivat työpaikan ilmapiiriä, kuten esiintyykö työpaikalla kilpailuhenkeä tai ristiriitoja esimiesten ja alaisten sekä eri henkilöstöryhmien välillä ja asiakkaiden kanssa. Tämän jälkeen kysyttiin, ovatko työtehtävien suoritusvaatimukset muuttuneet ja miten vastaajat näkevät vaikutusmahdollisuutensa esimerkiksi työtehtäviinsä, työtahtiinsa, työnjakoon ja laitehankintoihin kehittyneen. Lisäksi tiedusteltiin ylityökorvauksista, muista työaikaan ja palkkaukseen liittyvistä asioista sekä muutoksista muun muassa työtahdissa, työturvallisuudessa, työn fyysisessä ja henkisessä rasittavuudessa sekä kannustuksen ja tuen saamisessa.

Seuraavaksi selvitettiin, pitävätkö vastaajat mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana heidät esimerkiksi lomautetaan, irtisanotaan tai siirretään toisiin tehtäviin. Lisäksi vastaajat pohtivat työllisyystilannetta sekä sitä, onko työelämä muuttumassa suuntaan tai toiseen esimerkiksi työnteon mielekkyyden, tasa-arvon, ympäristökysymysten huomioon ottamisen, esimiesten johtamistavan tai itsensä kehittämisen mahdollisuuksien suhteen. Tämän jälkeen kysyttiin vielä työkykyyn ja työterveyteen liittyviä asioita käyttäen muun muassa sovellettua versiota Työterveyslaitoksen kehittämästä työkykyindeksistä.

Työolobarometrissa on hyödynnetty työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 1999) taustamuuttujia. Taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, ikä, alue ja työpaikan toimiala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.