FSD2764 Lasten kuritusväkivalta 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto)

Keywords

kasvatus, kuritus, lapset (perheenjäsenet), lastensuojelu, pahoinpitely, perheväkivalta, vanhemmat, väkivalta

Abstract

Aineisto on osa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin kesällä 2004 henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimuksen kuukausittain tekemää Omnibus-tutkimusta.

Tutkimuksessa selvitettiin, mikä seuraavista asioista vastaajien mielestä uhkaa lapsen hyvää elämää pahiten tänä päivänä: vanhemmuuden puute, välinpitämätön suhtautuminen lasten ja nuorten ongelmiin, lapsuuden vähäinen arvostus, lasten eriarvoisuuden lisääntyminen, huumeet, väkivaltaviihde vai lasten ja nuorten parissa työtä tekevien kyvyttömyys tehdä yhteistyötä. Lisäksi tiedusteltiin, ovatko vastaajat sitä mieltä, että lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Niiltä, joilla ei vielä ollut lapsia, mutta aikoivat niitä hankkia kysyttiin, uskovatko he käyttävänsä ruumiillista kuritusta lastensa kasvatuksessa. Lisäksi kysyttiin, miten vastaajat toimivat, jos havaitsevat lähipiirissään käytettävän fyysistä väkivaltaa lapsia kohtaan sekä miltä tahoilta nämä ensisijaisesti edellyttävät apua, jos haluavat auttaa vaikeuksiin joutunutta lasta tai nuorta.

Taustatietoina ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, ammatti, siviilisääty, elämäntilanne sekä kotona asuvien lasten iät ja lukumäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.