FSD2775 Suomalaisten sosiologien haastatteluja 1978-1981

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kaukonen, Erkki (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Rautio, Pertti (Kuopion yliopisto. Sosiaalipsykologian ja sosiologian laitos)
  • Suhonen, Pertti (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Keywords

huippututkimus, kansainvälinen yhteistyö, sosiologia, suuntaukset, tiedonhaku, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteellinen yhteistyö, tieteen kehitys, tutkijat, tutkimus, tutkimusmenetelmät, tutkimusprojektit, tutkimustyö, urakehitys, väitöskirjat, yhteiskuntatieteet, yliopistot

Abstract

Aineisto koostuu vuosina 1978-1981 tehdyistä suomalaisten sosiologien haastatteluista.

Haastatteluissa käydään läpi pitkänlinjan sosiologien tutkimusuraa. Tutkijoiden tutkimustoiminnan elinkaarta kartoitetaan vaihe vaiheelta alkaen sosiologian opintoihin hakeutumisesta aina väitöskirjan kirjoittamiseen ja haastattelun aikaiseen tutkimustoimintaan saakka. Haastattelujen kautta avautuu näköala suomalaisen sosiologian silloisiin ajankohtaisiin trendeihin sekä haastateltujen siihen astisen uran aikana kulloinkin vallalla olleisiin teoreettis-metodologisiin suuntauksiin. Lisäksi ne sisältävät tietoa suomalaisesta 1970-1980- lukujen taitteen yliopistomaailmasta. Ennen kaikkea haastattelut sisältävät mielenkiintoisia henkilökohtaisia pohdintoja ja kuvauksia aikamme sosiologien tutkijan urista. Sosiologit tarkastelevat oman uransa rakentumista erilaisten tapahtumaketjujen ja valintojen kautta.

Haastattelujen alkuosassa keskitytään siihen, mikä on alkujaan johdattanut haastateltavat opiskelemaan sosiologiaa. Haastateltavia pyydettiin kertomaan merkittävimmistä taustavaikuttajista oman opiskelu- ja tutkimusuran varrelta. Tällaisia taustavaikuttajia olivat mm. kollegat, opinnäytetöiden ohjaajat ja professorit. Haastattelut etenevät siten, että niissä käsitellään aikaa ennen ja jälkeen väitöskirjan kirjoittamisen. Haastatteluissa selvitetään, miten kunkin sosiologin väitöskirjaprosessi eteni, minkälainen oli väitöskirjan saama vastaanotto ja sen merkitys akateemiselle kentälle. Muita käsiteltäviä teemoja haastatteluissa ovat mitä väitöskirjan ilmestymisen jälkeen seurasi ja mitkä tekijät ovat sittemmin ohjanneet tutkimusaiheiden valintaa. Lisäksi haastateltavilta kysytään kansainvälisistä yhteistyöverkostoista sekä haastateltavien käyttämistä keskeisimmistä julkaisu- ja tiedonhakukanavista.

Haastattelut on kerätty kahden eri projektin yhteydessä. Haastateltaville esitetyt kysymykset vaihtelevat riippuen haastateltavasta henkilöstä ja projektista, jonka yhteydessä haastattelu on tehty. Osaa haastateltavista on haastateltu molempien projektien yhteydessä. Aineiston mukana toimitetaan kunkin haastateltavan erilliset haastattelukysymykset. Kaikkien haastattelujen osalta haastattelukysymyksiä ei ole arkistossa.

Haastateltavat esiintyvät haastatteluissa omilla nimillään.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.