FSD2781 Ulkoistettujen terveysasemien työntekijöiden ja viranhaltijoiden haastattelut 2008

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tiilikka, Tiina (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Palukka, Hannele (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Tolkki, Helena (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)

Keywords

kilpailuttaminen, lääkärit, palveluntuottajat, sairaalat, sairaanhoitajat, terveyskeskukset, terveyspalvelut, ulkoistaminen, viranhaltijat, yksityiset palvelut

Abstract

Aineisto pitää sisällään terveydenhuollon työntekijöiden ja viranhaltijoiden haastatteluja, joissa haastateltavat kertovat näkemyksiään ja kokemuksiaan liittyen terveyspalvelujen ulkoistamiseen. Haastateltavat työskentelivät kolmen eteläsuomalaisen kunnan sellaisissa terveyskeskuksissa, joiden terveydenhuoltopalvelut oli ulkoistettu yksityisille palveluntuottajille. Aineisto käsittää yhdeksän lääkärin ja kymmenen hoitajan yhteensä seitsemän ryhmähaastattelua. Työntekijöiden lisäksi on haastateltu viittä kuntien johtavaa viranhaltijaa, jotka ovat olleet päättämässä terveydenhuoltopalveluiden tilaamisesta yksityisiltä palveluntuottajilta. Viranhaltijoiden haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Lisäksi on tehty yksi viranhaltijahaastattelu asiantuntijahaastatteluna.

Haastatteluteemat koostuvat seuraavista aihealueista: 1) Kilpailullisille toimintatavoille asetetut tavoitteet ja vastuut, 2) Kunnan tuottaman perusterveydenhoitopalvelujen arviointi, 3) Kokemukset yksityisen palveluntuottajan toteuttamista perusterveydenhoitopalveluista, 4) Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan kilpailukykyisyys, 5) Arviot tulevaisuuden kehityslinjoista ja kilpailullisten toimintatapojen merkityksestä. Haastatteluissa käytettiin erillisiä haastattelurunkoja sekä yksilö-, ryhmä- että asiantuntijahaastatteluissa. Niin ryhmä- kuin myös yksilöhaastattelurunkoja täydennettiin tutkimuksen kuluessa.

Taustatietoina on kussakin ryhmähaastattelussa mainittu haastattelupäivämäärä, sekä haastateltavan pseudonyymi, työkokemuksen määrä ja ammattiasema. Viranhaltijahaastattelujen taustatiedoista puuttuu tieto työkokemuksen määrästä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.