FSD2784 Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla: professorihaastattelut 2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Puuska, Hanna-Mari (Tampereen yliopisto. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö TaSTI)
  • Miettinen, Marita (Tampereen yliopisto. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö TaSTI)
  • Himanen, Laura (Tampereen yliopisto. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö TaSTI)

Keywords

artikkelit, julkaisut, kirjat, oppikirjat, professorit, tiedelehdet, tiedeyhteisöt, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen tieto, tieteellinen yhteistyö, tieteet, tutkimus, vertaisarviointi, yhteisjulkaiseminen

Abstract

Aineisto käsittää 44 eri tieteenalojen professorien haastattelua, jotka on kerätty yhdeksästä Etelä- ja Keski-Suomessa sijaitsevasta yliopistosta. Näistä viisi on monialaista ja kaksi teknillistä yliopistoa ja kaksi kauppakorkeakoulua. Pääosin jokaiselta tieteenalalta on haastateltu kahta professoria, jotka ovat edustaneet eri yliopistoja.

Haastattelujen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut saada käsitys kullakin tieteenalalla vallitsevista julkaisukäytännöistä ja näihin käytäntöihin vaikuttavista tekijöistä. Näissä muodoltaan puolistrukturoiduissa haastatteluissa professoreja pyydettiin kertomaan tieteenalansa ominaispiirteistä ja työskentelytavoista. Keskeisimmiltä osin kysymykset koskevat julkaisemista. Professoreilta on kysytty muun muassa omasta tutkimusurasta, tieteenalan merkittävimmistä julkaisumuodoista, yhteisjulkaisemisesta ja julkaisujen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi professorit ovat päässeet arvioimaan eri julkaisutyyppien vaatimaa työmäärää ja pohtimaan alansa julkaisukäytännöissä tapahtuneita muutoksia.

Taustatietona mainitaan mm. haastateltavan tieteenala, oppiaine ja sukupuoli.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.