FSD2785 Kasvatuskumppanuus 2004-2006

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kekkonen, Marjatta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Keywords

esihenkilöt, hoivatyö, kasvattajat, kasvatus, kasvatusala, kasvatustiede, kasvatusyhteistyö, kumppanuus, lapset (ikäryhmä), lastenhoito, päivähoito, päiväkodit, työnohjaus, työntekijät, vanhemmuus, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatus, yhteistyö

Abstract

Aineisto kattaa varhaiskasvatustyöntekijöiden litteroidut ryhmäkeskustelut sekä yksilö- ja vertaishaastattelut kahden vuoden ajalta. Keskustelu- ja haastatteluaineisto koottiin työntekijöiltä, jotka olivat osallistuneet Stakesin toteuttamaan Kasvatuskumppanuuden kehittämishankkeeseen (2003-2005) ja kasvatuskumppanuuden koulutukseen.

Aloitushaastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, joissa tutkija haastatteli vuorollaan kuutta päiväkotityöntekijää (kahta päiväkodinjohtajaa ja neljää lastentarhaopettajaa). Haastatteluissa oli kaksi teemaa: kasvatuskumppanuus käsitteenä ja toimintatapana sekä Stakesin järjestämä kasvatuskumppanuuskoulutus, johon haastateltavat olivat osallistuneet. Ensin tutkittavilta tiedusteltiin, mitä he ajattelivat kasvatuskumppanuudesta ja kuinka he hyödynsivät kasvatuskumppanuusajattelua yhteistyössä lasten vanhempien ja perheiden kanssa. Lisäksi heiltä kysyttiin, millaisena he näkevät lapsen ja muiden toimijoiden roolin kasvatuskumppanuudessa. Koulutukseen liittyen haastateltavilta kysyttiin, millaisia ajatuksia kasvatuskumppanuuden koulutus ja siinä käytetty elämänjanatyöskentely sekä työntekijöiden elämänkokemusten hyödyntäminen herättivät.

Ryhmäkeskustelut nauhoitettiin seitsenhenkisen työnohjausryhmän tapaamisissa. Paikalla oli koulutukseen osallistuneiden varhaiskasvatustyöntekijöiden lisäksi myös ryhmää vetänyt psykologi. Työnohjausryhmässä käsiteltiin työntekijöiden ja vanhempien välistä, mutta myös työntekijöiden keskinäistä kasvatuskumppanuutta päivähoidon arjessa. Ryhmäkeskustelut käytiin osallistujien esiin nostamien aiheiden, ei valmiiden teemojen tai kysymysrunkojen kautta.

Vertaishaastattelut työtekijät tekivät pareittain ilman tutkijan läsnäoloa. Vertaishaastattelua varten kullakin kolmella parilla oli käytössään kysymysrunko, jossa kysyttiin, miten työntekijä suhtautui kasvatuskumppanuuteen sekä miten kumppanuusajattelu on vaikuttanut työntekijän omiin ja työyhteisön työkäytäntöihin ja muuttanut käsitystä lapsen hyvästä päivähoidosta. Edelleen kysyttiin kokemuksia varhaiskasvatuksen tutustumiskäynneistä (aloituskotikäynti) ja aloituskeskusteluista sekä siitä, mitä haasteita kasvatuskumppanuuteen liittyy ja miten kumppanuusajattelu tukee lasta.

Taustatietoina haastateltavilta tiedusteltiin heidän ammattinimikettään, syntymävuottaan, työssäoloaikaa päivähoidossa sekä lapsiryhmää, jossa he työskentelivät.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/keskusteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.