FSD2789 Korkeakouluopiskelijoiden työasenteet ja arvot 2011

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Helve, Helena (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Svynarenko, Arseniy (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

ansiotyö, arvot, korkeakouluopiskelu, opiskelijat, pätkätyö, tulevaisuudenodotukset, työelämä, työhyvinvointi, työkokemus, työllistyminen, työllisyys, työmarkkinat, työn sisältö, työttömyys, työviihtyvyys, valmistuminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin koulutuksesta työelämään siirtymässä olevien ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden työelämää ja yhteiskuntaa koskevia asenteita ja arvoja. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä suomalaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rekrytointisivustojen kautta. Suuri osa kysymyksistä perustuu Helena Helven aikaisempaan seuranta- ja vertailututkimukseen. Aineistossa on käytetty lisäksi professori James Cótén kehittämää identiteettihorisonttia.

Aluksi esitettiin työelämää ja yhteiskuntaa koskevia väittämiä, jotka liittyivät muun muassa työssä viihtymiseen, verotukseen, työllisyyteen ja työttömyyteen, markkinatalouteen ja talouskriisiin. Seuraavaksi kysyttiin, miten tärkeitä ovat erilaiset työn tai työpaikan ominaisuudet kuten palkka, työilmapiiri, etenemismahdollisuudet, työajat, esimiehen innostavuus ja reiluus tai työsuhteen vakinaisuus. Lisäksi selvitettiin, mitä ansiotyö merkitsee vastaajille henkilökohtaisesti.

Seuraavaksi vastaajat arvioivat erilaisten työtä ja työelämää koskevien kehitysilmiöiden etenemisen todennäköisyyttä Suomessa lähivuosien aikana. Näitä olivat muun muassa varmojen, elinikäisten työpaikkojen loppuminen vähitellen kokonaan, osapäivätyön lisääntyminen, kiireen ja stressin lisääntyminen, eläke-ehtojen tiukentuminen ja ikääntyneiden jatkaminen työelämässä merkittävästi nykyistä pidempään. Tämän jälkeen esitettiin lukuisia väittämiä, joiden aihepiirejä olivat esimerkiksi tulonjako ja tuloerot, kansalaisten vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon, suomalaisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo, kehitysapu ulkomaille, sosiaalietuudet Suomessa, tieteen ja teknologian merkitys, perinteiset arvot, maahanmuuttajat ja ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset.

Seuraavassa osuudessa tiedusteltiin vastaajien työkokemuksesta. Kysyttiin muun muassa, onko vastaajilla kokemuksia pätkätyöstä, montako työnantajaa heillä on ollut ja mitä mieltä he ovat erilaisista työtä ja koulutusta koskevista väittämistä. Lisäksi kysyttiin, mikä asia on tärkeintä työssä ja olisivatko vastaajat valmiita siirtymään ulkomaille työhön.

Kyselyn viimeinen osuus sisälsi pääasiassa avoimia kysymyksiä. Kysyttiin muun muassa kolmea tärkeintä asiaa elämässä ja mikä on parasta tai vaikeinta elämässä. Pohdittiin myös tulevaisuutta, ammattivalintaa ja sitä, mikä tulee olemaan tärkeintä elämässä ensi vuonna, viiden vuoden kuluttua tai kymmenen vuoden kuluttua. Lisäksi kysyttiin vielä vastaajien harrastuksista, toiminnasta järjestöissä, kerhoissa tai yhdistyksissä sekä aikomuksesta äänestää seuraavissa vaaleissa.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, perhemuoto, maakunta, asuinkunnan koko ja koulutukseen sekä työhön liittyvät tiedot. Lisäksi kysyttiin, mihin yhteiskuntaluokkaan vastaajat katsovat kuuluvansa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.