FSD2817 Etniset konfliktit ja etninen nepotismi 2003-2011

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vanhanen, Tatu

Keywords

etninen syrjintä, etniset ryhmät, etniset suhteet, etniset vähemmistöt, heterogeenisuus, konfliktit, kriisit, nepotismi, poliittinen epävakaisuus, poliittinen väkivalta, ristiriidat, syrjintä

Abstract

Tutkimusaineisto liittyy professori Tatu Vanhasen pitkäaikaiseen etnistä nepotismia ja etnisiä konflikteja koskevaan tutkimustyöhön. Aineisto sisältää 176 valtiota ja kaksi mittaria: etnisten ristiriitojen aste (estimated scale of ethnic conflicts, EEC) kuvaa maan etnisten konfliktien määrää ja laatua sekä etninen heterogeenisuus (Ethnic Heterogeneity, EH) mittaa epäsuorasti etnisen nepotismin astetta yhteiskunnassa. Aineisto kuvaa tilannetta eri maissa vuosien 2003 ja 2011 välisenä ajanjaksona. Lisäksi aineisto sisältää tiedon siitä, mikä on maan suurin etninen ryhmä, sekä kuinka suuri on tämän ryhmän osuus maan väestöstä. Tiedot on kerätty erilaisista kirjallisista lähteistä. Lähteet ja muuttujien tarkka kuvaus on koottu taustatietoa-dokumenttiin.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.