FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen lasten ja nuorten säätiö

Keywords

eettisyys, eriarvoisuus, hyväntekeväisyys, ihmisoikeudet, järjestöt, kansainväliset suhteet, kehitysmaat, kehitysyhteistyö, kestävä kehitys, nuoret, teollisuusmaat

Abstract

Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 kartoittaa nuorten näkemyksiä ja kiinnostuneisuutta kehitysyhteistyöstä. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään nuorten omaa halukkuutta osallistua kehitysyhteistyöhön sekä tietoutta kehitysyhteistyön tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Vastaajilta kysyttiin, miten he saavat tietoa kehitysyhteistyöstä ja miten he suhtautuvat toimintaan. Alussa vastaajat saivat vapaasti jatkaa lauseita, jotka koskivat kehitysmaita ja maailmanlaajuisia ongelmia.

Tietoutta kehitysyhteistyöstä selvitettiin kysymällä teollisuusmaiden lupaamista vuosittaisista tukiosuuksista, Suomen osalta kyseisen tuen maksamisen toteutumisesta, Suomen kehityspolitiikan keskeisistä tavoitteista sekä kansainvälisestä ihmisoikeussopimuksesta. Seuraavaksi vastaajat ottivat kantaa kehitysmaita ja kehitysyhteistyötä koskeviin väitteisiin, jotka käsittelivät mm. kehitysmaiden ongelmien aiheuttajaa, vastaajan omaa kiinnostusta kehitysmaiden asioista, Suomen valtiollista velvollisuutta auttaa kehitysmaita sekä kehitysavun päätymistä sitä tarvitseville tai muille tahoille. Lisäksi vastaajilta kysyttiin näkemystä siitä, tulisiko Suomen olla nykyistä monikulttuurisempi, voisiko vastaaja itse kuvitella opiskelevansa ulkomailla ja seuraako hän aktiivisesti maailman tapahtumia.

Kehitysyhteistyön ja kehitysmaiden näkyvyyttä vastaajien arjessa kartoitettiin kysymällä miten ja millä oppitunneilla kehitysyhteistyötä on käsitelty koulussa sekä mitä kautta vastaajat saavat tietoa kehitysmaista. Vastaajia pyydettiin lisäksi nimeämään enintään kymmenen tuntemaansa kehitysyhteistyötä tekevää järjestöä. Vastaajilta tiedusteltiin myös ulkomaalaisten tai maahanmuuttajataustaisten ystävien ja tuttujen määrää.

Vastaajien omaa aktiivisuutta kartoitettiin kysymällä mitä kehitysyhteistyöhön liittyvää he ovat tehneet, voisivat tehdä tai eivät tekisi, kuten mielipidekirjoituksen kirjoittaminen lehteen, säännöllinen rahan lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen sekä vapaaehtois- tai palkkatyö kehitysyhteistyötä tekevässä järjestössä. Lopuksi vastaajat määrittelivät vielä näkemyksiään erilaisista arvoista ja omasta toiminnastaan annettujen väitteiden perusteella liittyen mm. tasa-arvoon, menestykseen, suorittamiseen, tasavertaiseen kohteluun, luonnosta huolehtimiseen sekä henkilökohtaiseen vapauteen.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, asuinalue, asuinpaikkakunnan koko, asumismuoto, koulutustausta, elämäntilanne sekä yhdistyksiin tai yhteisöihin kuuluminen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.