FSD2830 Jumalanpalveluskysely 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Niemelä, Kati (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Leinonen, Miia (Helsingin yliopisto. Käytännöllisen teologian laitos)

Keywords

ehtoollinen, evankelis-luterilainen kirkko, jumalanpalvelus, kirkossakäynti, kokemukset, käytännöllinen teologia, liturgia, messu (jumalanpalvelus), odotukset, osallistuminen, papit, saarnat, seurakunnat, uskonnollinen käyttäytyminen

Abstract

Jumalanpalveluskyselyllä 2010 on tarkoitus selvittää sitä, ketkä ihmiset jumalanpalveluksessa käyvät, millaisia odotuksia ja kokemuksia heillä tilaisuuteen liittyen ja mitä he hakevat tilaisuudesta. Tutkimus on osa kirkkohallituksen vuosina 2011-2013 toteuttamaa jumalanpalveluselämän kehittämishanketta "Tiellä - på väg".

Kyselyn alussa vastaajalta tiedusteltiin väitteiden avulla, mitä hän odottaa jumalanpalveluksesta ja miten kyseinen asia toteutui siinä jumalanpalveluksessa, johon hän osallistui. Näissä kysymyksissä käsiteltiin papin, liturgin ja muun kirkon henkilökunnan toimintaa sekä seurakuntalaisten jumalanpalvelukseen osallistumista. Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi, onko papin uskottava siihen, mitä hän puhuu, tulisiko hänen kohdata seurakuntalaiset hyväksyvästi ja armollisesti sekä pitäisikö seurakuntalaisten osallistua esirukousten laatimiseen ja lukemiseen. Lisäksi vastaajalta kysyttiin musiikkia, ehtoollista, esirukouksia, saarnan sisältöä, jumalanpalveluksen jälkeistä yhteistoimintaa ja tilaisuuden kestoa koskevia kysymyksiä.

Seuraavaksi vastaajalta tiedusteltiin väitteiden avulla jumalanpalvelukseen osallistumiseen liittyviä yksityiskohtia, kuten vaikuttaako messussa toimiva pappi tilaisuuteen lähtemiseen, häiritsevätkö jumalanpalveluksessa tapahtuvat virheet häntä, osallistuuko hän vain oman seurakunnan jumalanpalveluksiin ja miten hän omasta mielestään suoriutuu seurakunnan osuuksista. Lopuksi kyselyssä vastaajalla oli mahdollisuus kertoa avovastauksin, mikä erityisesti sen päivän jumalanpalveluksessa ilahdutti tai ärsytti, ja oliko jumalanpalvelus sellainen kuin se hänen mielestään pitäisi olla. Lisäksi kysyttiin vielä, mitä hakee jumalanpalveluksesta ja mikä sai kyseiseen seurakuntaan kuulumattoman vastaajan osallistumaan jumalanpalvelukseen.

Taustamuuttujina kyselyssä ovat sukupuoli, syntymävuosi, pääasiallinen toiminta, koulutus, jumalanpalveluksiin osallistumisen yleisyys ja seurakuntaan kuuluminen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.