FSD2831 Korruptio ja poliittiset instituutiot Botswanassa ja Itävallassa 2009-2012

Authors

  • Groop, Catharina (Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen)

Keywords

Afrikka, Botswana, Eurooppa, Itävalta, byrokratia, demokratia, federalismi, kansainväliset järjestöt, korruptio, parlamentarismi, poliittiset instituutiot, politiikka, puolueet, puoluepolitiikka, rikollisuus, talousrikokset, unitarismi, vaalijärjestelmät, vaikuttaminen, valta, valtarakenteet, vastuullisuus

Abstract

Aineisto koostuu Botswanassa ja Itävallassa tehtyjen englanninkielisten haastattelujen litteraatioista ja haastattelumuistiinpanoista. Haastatteluissa käsitellään poliittisten instituutioiden ja korruption välistä yhteyttä sekä vastuullisuutta. Haastateltavat edustavat pääasiassa erilaisia tutkimuksen kohdemaissa toimivia vaikutusvaltaisia poliittisia elimiä, tai niiden toimintaa tutkivia tai tarkkailevia tahoja. Haastateltavien taustaorganisaatioita ovat esimerkiksi Transparency International, YK, presidentin kanslia, sisäministeriö, oikeusasiamiehentoimisto sekä paikalliset yliopistot.

Haastattelukysymykset liittyvät mm. vallitsevaan poliittiseen järjestelmään ja sen toimivuuteen, valtaan ja sen jakautumiseen, vastuullisuuteen, äänestyskäytäntöihin, byrokratiaan sekä korruptioon. Molempien maiden kohdalla käytettiin kyseiselle maalle räätälöityä kysymysrunkoa, jotka kuitenkin olivat pääteemoiltaan yhteneväiset.

Osa haastatteluista on litteroitu tarkemmin kuin toiset ja osasta on olemassa vain muistiinpanot. Itävallassa tehdyt haastattelut on purettu äänitteiltä litteraatioiksi käyttäen ranskalaisia viivoja. Pääsääntöisesti Itävallan haastattelut on litteroitu varsin sanatarkasti. Botswanassa tehtyjä haastatteluja ei ole alunperinkään äänitetty vaan niistä on tehty ei-sanantarkka translitterointi haastattelumuistiinpanojen perusteella.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja ja haastattelumuistiinpanoja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.