FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suominen, Petteri (Asumispalvelusäätiö ASPA)
  • Hyvärinen, Sanni (Asumispalvelusäätiö ASPA)

Keywords

asumispalvelut, kehitysvammaiset, luottamus, mielenterveyskuntoutujat, omaiset, paloturvallisuus, palveluasunnot, pelot, sosiaalipalvelut, turvallisuus, turvattomuus, vammaiset

Abstract

Aineisto käsittelee vammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä muista syistä apua ja tukea tarvitsevien omaisten näkemyksiä turvallisuudesta.

Aluksi kartoitettiin omaisten taustatekijöitä, kuten ikää, sukupuolta, syytä, joka ensisijaisesti aiheuttaa läheiselle avun tai tuen tarvetta, suhdetta läheiseen, etäisyyttä läheisestä sekä aikaa, jonka läheinen on nykyisessä asunnossaan asunut. Omaisilta tiedusteltiin, millaiset asiat huolestuttavat läheisen elämässä, kuten kotiaskareista selviytyminen tai tulipalon syttyminen, sekä onko läheinen koskaan käyttäytynyt aggressiivisesti tätä kohtaan. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin millaiset seikat, kuten onnettomuudet ja väkivallan pelko, aiheuttavat läheiselle turvattomuutta kodin ulkopuolella ja mikä muu mahdollisesti huolestuttaa läheisen asumisessa.

Seuraavaksi omaisilta kysyttiin läheisen turvallisuudesta. Heiltä tiedusteltiin, tietääkö läheinen, kuinka toimia turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa, ottaako läheinen vastuuta turvallisuudestaan sekä millaiset seikat, kuten palovaroitin, riittävä valaistus, kameravalvonta tai tapahtumien järjestäminen asuinyhteisössä parantaisivat läheisen turvallisuutta kotona ja asuinalueella. Asumiseen liittyen kysyttiin läheisen asumismuotoa ja tukea saavien omaisilta tarkemmin luottamusta työntekijöiden ammattitaitoon sekä mielipiteitä esimerkiksi työntekijöiden auttamisvalmiudesta ja avun riittävyydestä. Omaisilta kysyttiin myös, voivatko he itse auttaa ja neuvoa läheistään turvallisuusasioissa ja toimiiko läheinen neuvojen mukaisesti. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka usein he tapaavat läheistään sekä syitä siihen, jos vastaaja ei mielestään tavannut läheistään riittävän usein. Tämän jälkeen kartoitettiin vielä luottamusta siihen, että eri tahot, kuten sosiaalipalvelut, mielenterveyspalvelut ja poliisi toimivat kansalaisten parhaaksi sekä annettiin mahdollisuus kertoa muita turvallisuuteen liittyviä asioita.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.