FSD2868 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Keywords

artikkelit (julkaisut), julkaisut, kirjastot, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tietopalvelu, tutkimus, verkkoaineisto, verkkojulkaisut, yliopistokirjastot, yliopistot

Abstract

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v. 2007 yliopistokirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä yliopistoissa. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja kirjastojen käyttäjät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaajat käyttivät kirjastojen tarjoamia elektronisia aineistoja, mitä aineistoja vastaaja on käyttänyt, löytyykö yliopiston tarjoamista aineistoista vastaajan oman alan keskeisiä aineistoja sekä minkä tyyppisiä ja mitä elektronisia aineistoja toivottaisiin hankittavan kirjastoon.

Vastaajilta pyydettiin myös arviota tyytyväisyydestä kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin ja aineistojen kattavuuteen sekä aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisistä ongelmista. Kysyttiin myös mistä vastaajat pääasiassa saavat tietoa kirjaston/tietopalvelun tarjoamista elektronisista aineistoista ja millaista aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta ja neuvontaa vastaajat kokivat tarvitsevansa.

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin viimeksi kuluneen kuukauden aikana luettujen elektronisten tieteellisten artikkeleiden määrää. Lisäksi kysyttiin missä viimeksi luettua elektronista lehtiartikkelia on käytetty, miten e-lehtiartikkeli on löydetty ja mihin tarkoituksiin aineistoa on käytetty tai sitä aiotaan käyttää.

Seuraavat kysymykset käsittelivät Nelli-portaalin käyttöä. Vastaajilta kysyttiin kuinka usein ja mihin Nelliä ja OmaNelliä käytetään.

Tutkimustyötä tekeville esitettiin myös kysymyksiä elektronisten aineistojen käytöstä tutkimustyössä. Kysyttiin, miten eri julkaisumuotoja arvostetaan vastaajan alalla, missä määrin työssä käytetään julkaisuja omalta ja missä määrin muilta tieteenaloilta. Lisäksi kysyttiin kuinka monta julkaisua vastaajalla on kahden viime vuoden ajalta, yhteisjulkaisujen kirjoittajien määrää sekä kuinka hanke oli rahoitettu.

Taustamuuttujina olivat yliopisto, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija-/työntekijäryhmä sekä koulutus-/opintoala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.