FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Keywords

artikkelit (julkaisut), kirjastot, sähköiset julkaisut, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tietopalvelu, verkkoaineisto, verkkojulkaisut

Abstract

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v. 2007 yleisten kirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja kirjastojen käyttäjät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaajat käyttivät kirjastojen tarjoamia elektronisia aineistoja, mitä aineistoja vastaaja on käyttänyt ja minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja toivottaisiin hankittavan kirjastoon.

Vastaajilta pyydettiin myös arviota tyytyväisyydestä kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin ja aineistojen kattavuuteen sekä aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisistä ongelmista. Kysyttiin myös mistä vastaajat pääasiassa saavat tietoa kirjaston/tietopalvelun tarjoamista elektronisista aineistoista ja millaista aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta ja neuvontaa vastaajat kokivat tarvitsevansa. Lisäksi pyydettiin arviota vastaajan viimeisen vuoden aikana lukemien paperikirjojen määrästä.

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin minkä tyyppistä ja nimistä elektronista aineostoa vastaaja on viimeksi käyttänyt sekä missä ja mihin tarkoitukseen aineistoa on käytetty. Kysyttiin myös miten vastaaja löysi kyseisen aineiston.

Seuraavat kysymykset käsittelivät Nelli-portaalin käyttöä. Vastaajilta kysyttiin millaiseksi he Nelli-portaalin mieltävät ja mihin Nelliä ja OmaNelliä käytetään. Kysyttiin myös millaisia uudistuksia vastaajat toivoisivat Nelliin.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikäryhmä, koulutus ja ammattiryhmä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.