FSD2878 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Keywords

artikkelit (julkaisut), julkaisut, kirjastot, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tietopalvelu, tutkimus, verkkoaineisto, verkkojulkaisut, yliopistokirjastot, yliopistot

Abstract

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v. 2004 yliopistokirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä yliopistoissa. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja kirjastojen käyttäjät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin mitä FinELib-tietokantoja vastaaja oli käyttänyt ja kuinka tärkeinä hän piti niitä työn tai opiskelun kannalta. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt näitä tietokantoja, tiedusteltiin syytä siihen.

Vastaajilta kysyttiin mistä he olivat kuulleet tai saaneet tiedon FinELib-aineistoista. Kysyttiin myös kuinka usein, missä ja mihin tarkoituksiin vastaajat aineistoja käyttivät. Pyydettiin myös tietoja tavoista, joilla vastaajat löysivät itselleen tarpeelliset artikkelit tai lehdet ja kysyttiin mitä aineistoja toivottiin hankittavan FinELib-palvelujen piiriin.

Lopuksi kysyttiin mitä ongelmia vastaajat kokivat FinELib-aineistojen käytössä ja sen avulla tapahtuvassa tiedonhankinnassa. Lisäksi kysyttiin millaiseen aineistojen käyttöön liittyvään koulutukseen tunnettiin tarvetta ja mitä pidettiin aineistojen suurimpina vahvuuksina ja heikkouksina.

Taustamuuttujina olivat yliopisto, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija-/työntekijäryhmä sekä koulutusala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.