FSD2880 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Keywords

artikkelit (julkaisut), kirjastot, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tietopalvelu, verkkoaineisto, verkkojulkaisut, yliopistokirjastot, yliopistot

Abstract

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v. 2002 yliopistokirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä yliopistoissa. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja kirjastojen käyttäjät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten aineistojen käyttöä tutkittiin kysymällä elektronisten ja painettujen aineistojen käyttömääriä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Vastaajilta kysyttiin olivatko he käyttäneet FinELib-palveluja. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt palveluja, tiedusteltiin syytä siihen. Lisäksi kysyttiin mistä vastaaja oli kuullut palveluista.

FinELib-aineistojen käyttöä kartoitettiin kysymällä kuinka usein, missä ja mihin tarkoituksiin vastaajat aineistoja käyttivät. Lisäksi kysyttiin mitä FinELib-tietokantoja vastaaja oli käyttänyt ja kuinka tärkeinä hän piti niitä työnsä tai opiskelunsa kannalta.

Aineistojen käyttökokemuksia tutkittiin kysymällä löysivätkö vastaajat oman alansa keskeisiä aineistoja FinELib-aineistotarjonnasta ja mitä aineistoja toivottaisiin hankittavan palvelun piiriin.

Lopuksi kysyttiin mitä ongelmia vastaajat kokivat FinELib-aineistojen käytössä ja sen avulla tapahtuvassa tiedonhankinnassa. Kartoitettiin myös kollegojen suhtautumista FinELib-palveluihin ja kysyttiin millaiseen aineistojen käyttöön liittyvään koulutukseen tunnettiin tarvetta ja mitä pidettiin aineistojen suurimpina vahvuuksina ja heikkouksina.

Taustamuuttujina olivat yliopisto, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija-/työntekijäryhmä sekä tieteen- ja koulutusala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.