FSD2890 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

asumistuki, harjoittelu, järjestötoiminta, opintolainat, opintosuoritukset, opintotuki, opiskelijaelämä, opiskelijavaihto, opiskelu, opiskelu ulkomailla, sivuaineet, toimeentulo, työssäkäynti, vapaaehtoistyö

Abstract

Tampereen yliopiston kolmannen vuoden opiskelijoilleen teettämässä kyselyssä 2004 käsitellään opintojen sujuvuutta, opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja toimeentuloa. Aineisto kuuluu Tampereen yliopiston opiskelijakyselyiden sarjaan ja se on kerätty vuosittain 2004 lähtien. Osa kysymyksistä toistuu samanlaisina joka vuosi, kuten opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin, sivuaineisiin ja opintososiaalisiin etuuksiin liittyvät kysymykset.

Aluksi kyselyssä tiedustellaan työssäkäynnistä opiskelujen ohella. Kysymykset koskevat työnteon määrää, ajankohtaa ja toimenkuvaa. Vastaajalle esitetään väitteitä opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä, kuten "käyn töissä perustoimeentulon turvaamisen vuoksi", "keskityn pääasiassa opintoihin opiskeluaikana" ja "työ liittyy opiskeltuun alaan".

Seuraavaksi kyselyssä käsitellään sivuaineopintoja, vaihto-opiskelua ja harjoittelua. Lisäksi tiedustellaan vastaajan aktiivisuutta vapaaehtoistyön ja järjestötyön kentillä. Valinnaisten opintojen kysymyksissä tiedustellaan väitteiden avulla valintojen perusteita, kuten valitseeko opiskelija sivuaineen silmällä pitäen työelämän pätevyysvaatimuksia. Lisäksi vastaajalta kysytään sivuainevalintojen merkityksestä opintojen mahdolliselle viivästymiselle. Ulkomaisia opintoja koskevissa kysymyksissä tiedustellaan, onko vastaaja käynyt opintovaihdossa tai harjoittelussa ulkomailla ja lisäksi esitetään väitteitä näiden opintojen ominaisuuksista ja merkityksestä opinnoille kokonaisuudessaan. Vapaaehtoistyötä koskevassa kysymyksessä vastaajalta kysytään, miten järjestötyö on vaikuttanut opiskeluun.

Lopuksi opiskelijoilta kartoitetaan heidän taloudellista tilannettaan kysymällä opintotukikuukausien, asumislisän ja opintolainan käytöstä. Vastaajalta tiedustellaan, onko hän käyttänyt kyseistä opintososiaalista etua ja kysytään etuuksien määriä opintotukikuukausien sekä opintolainan kohdilla. Lisäksi opiskelijalta kysytään opintorahakuukausien riittävyydestä, opintolainan nostamatta jättämisen syistä ja sitä, ottaisiko hän enemmän lainaa, jos sen saisi veroetuna takaisin valmistumisen jälkeen. Vastaajalta tiedustellaan vielä asumiskustannusten määrää ja mielipidettä opintorahan ja asumislisän riittävään määrään siinä tapauksessa, ettei tarvitsisi käydä töissä.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, pohjakoulutus, tiedekunta, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.