FSD2893 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

asumistuki, korkeakoulututkinnot, koulutus, opintolainat, opintotuki, opiskelijaelämä, opiskelu, sivuaineet, sujuvuus, suunnittelu, toimeentulo, työssäkäynti

Abstract

Tampereen yliopiston kolmannen vuoden opiskelijoilleen teettämässä kyselyssä 2006 käsitellään opintojen sujuvuutta, opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja toimeentuloa. Kyselyssä tarkastellaan opiskelun mielekkyyttä, työntekoa opiskelujen ohella, sivuaineopiskeluja, opintojen viivästymistä, koulutuksen hyödyllisyyttä, opintojen suunnittelua sekä opintososiaalisia etuja. Aineisto kuuluu Tampereen yliopiston opiskelijakyselyiden sarjaan ja se on kerätty vuosittain 2004 lähtien. Osa kolmannen vuoden opiskelijoille suunnatuista kysymyksistä toistuu samanlaisina joka vuosi, näitä ovat muun muassa opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin, sivuaineisiin ja opintososiaalisiin etuihin liittyvät kysymykset.

Aluksi kyselyssä käsitellään yleisesti yliopisto-opiskelua ja sivuaineiden valitsemista. Vastaajalta kysytään opiskelun pää- tai sivutoimisuudesta ja esitetään opiskeluun liittyviä väitteitä, kuten onko opinnot vastanneet odotuksia ja edenneet toivomalla tavalla. Sivuaineopiskeluja koskevissa väitteissä tiedustellaan sivuaineiden valinnan perusteluja.

Seuraavaksi vastaajalta selvitetään mielipiteitä opintojen sujuvuudesta, koulutuksesta ja opintojen suunnittelusta. Vastaajalta kysytään, mitkä tekijät, kuten kurssikirjallisuuden vähäisyys tai ohjauksen puute, ovat mahdollisesti haitanneet opintojen etenemistä. Lisäksi tiedustellaan, onko opiskelijan pääaineessa vaihtoehtoisia suoritustapoja riittävästi. Koulutukseen liittyvissä kysymyksissä tiedustellaan, kuinka hyvin pitää paikkaansa esimerkiksi, että koulutus antaa hyvät mahdollisuudet toimia monenlaisissa tehtävissä ja työelämään siirtyminen tapahtuu nopeasti opintojen jälkeen. Vastaajalta tiedustellaan vielä opintojen suunnitteluun saadusta tuesta ja aktiivisuudesta tuen hankinnassa.

Seuraavat kysymykset kyselyssä koskevat opiskeluaikaisen työnteon määrää, ajankohtaa ja tehtävänkuvaa. Vastaajalle esitetään mm. väitteitä opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä, kuten työnteko vie aikaa opinnoilta, työnteko opiskellessa ei ole mielekästä ja opiskelun ja työn yhteen sovittaminen stressaa. Opintotukikuukausien, asumislisän ja opintolainan käytöstä vastaajalta tiedustellaan, onko hän käyttänyt kyseistä opintososiaalista etua ja mitkä ovat käytettyjen etuuksien määrät. Lisäksi opiskelijalta kysytään opintorahakuukausien riittävyydestä ja opintolainan nostamatta jättämisen syistä.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.