FSD2896 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

asumistuki, harjoittelu, korkeakoulututkinnot, koulutus, opintolainat, opintotuki, opiskelijaelämä, opiskelijavaihto, opiskelu, opiskelu ulkomailla, sivuaineet, sujuvuus, suunnittelu, toimeentulo, työssäkäynti

Abstract

Tampereen yliopiston kolmannen vuoden opiskelijoilleen teettämässä kyselyssä 2007 käsitellään opiskeluelämää, opintojen sujuvuutta, työssäkäyntiä ja toimeentuloa. Kyselyssä tarkastellaan muun muassa opiskelun mielekkyyttä, työssäkäynnin motiiveja, sivuaineopiskeluja, opintoja hidastavia tekijöitä, koulutuksen hyödyllisyyttä, opintojen suunnittelua ja opiskeluvaihtoa ulkomailla. Aineisto kuuluu Tampereen yliopiston opiskelijakyselyiden sarjaan ja se on kerätty vuodesta 2004 lähtien joka vuosi. Osa kolmannen vuoden opiskelijoille suunnatuista kysymyksistä toistuu samanlaisina vuosittain. Näitä ovat muun muassa sivuaineisiin, opintososiaalisiin etuihin ja opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin liittyvät kysymykset.

Aluksi opiskelijalle esitetään kysymyksiä opiskeluista yleensä ja sen jälkeen tarkastellaan opintojen sujuvuutta. Vastaajalta tiedustellaan mihin hän halusi päästä ensisijaisesti opiskelemaan aloitusvuonna 2004. Seuraavaksi vastaajalle esitetään väitteitä yliopistossa opiskelusta, kuten opinnot etenevät suunnitelmien mukaisesti ja kiinnostuksen kohteet ovat muuttuneet opintojen aikana. Opintojen sujuvuudesta opiskelijalta kysytään, mitkä tekijät, kuten kurssikirjallisuuden vähäisyys, ohjauksen puute tai muut itse mainitsemat seikat, ovat mahdollisesti haitanneet opintojen etenemistä. Lisäksi opiskelijalta tiedustellaan opiskeluista perioideittain.

Seuraavaksi kyselyssä käsitellään opintojen suunnittelua ja sivuaineiden valintaa. Vastaajalta kysytään opintojen suunnitteluun yliopistolta saadusta tuesta ja sen riittävyydestä. Sivuaineopiskeluja koskevissa väitteissä tiedustellaan muun muassa, kuinka hyvin pitää paikkaansa, että vastaaja valitsee sivuaineita esimerkiksi aikataulujen tai muiden antamien suositusten vuoksi.

Seuraavaksi opiskelijoilta kartoitetaan heidän taloudellista tilannettaan kysymällä opintotukikuukausien, asumislisän ja opintolainan käytöstä. Lisäksi kartoitetaan opintojen ohella tapahtuvaa työssäkäyntiä. Vastaajalta tiedustellaan, onko hän käyttänyt opintososiaalisia etuuksia ja kysytään etuuksien määriä opintotukikuukausien sekä opintolainan kohdilla. Lisäksi opiskelijalta kysytään opintorahakuukausien riittävyydestä ja opintolainan nostamatta jättämisen syistä. Työntekoon liittyvät kysymykset koskevat työnteon määrää, ajankohtia ja toimialaa. Vastaajalle esitetään lisäksi väitteitä työssäkäynnistä yleensä sekä opiskelun ja työn yhteensovittamisesta.

Lopuksi kyselyssä kartoitetaan, kuinka moni opiskelija on tehnyt ulkomaisia opintoja ja harjoittelua. Opiskelijalle esitetään lisäksi väitteitä vaihto-opiskelun ja harjoittelun hyödyllisyydestä ja niihin liittyvistä käytännön asioista. Väitteissä kysytään esimerkiksi, kuinka hyvin pitää paikkaansa, että ulkomaiset opinnot tukevat opintoja ja lisäävät kielitaitoa tai vaihto-opiskelun rahoittaminen on vaikeaa. Lisäksi opiskelijalta tiedustellaan vielä opiskelujen päätoimisuudesta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.