FSD2905 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

asumistuki, harjoittelijavaihto, korkeakouluopiskelu, opinto-ohjaus, opintosuoritukset, opintotuki, opiskelijaelämä, opiskelijavaihto, sivuaineet, sujuvuus, suunnittelu, toimeentulo, työssäkäynti

Abstract

Tampereen yliopiston teettämässä kyselyssä 2010 käsitellään kolmannen vuoden opiskelijoiden opiskeluaikaista elämää. Pääteemoina ovat opintojen sujuvuus ja suunnittelu, työssäkäynti, toimeentulo ja ulkomaiset opinnot. Aineisto kuuluu Tampereen yliopiston opiskelijakyselyiden sarjaan ja se on kerätty vuodesta 2004 lähtien joka vuosi. Osa kolmannen vuoden opiskelijoille suunnatuista kysymyksistä toistuu samanlaisina vuosittain. Näitä ovat muun muassa sivuaineisiin, opintososiaalisiin etuihin ja opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin liittyvät kysymykset.

Aluksi kysytään, mikä oli vastaajan ensisijainen toive opiskelupaikaksi vuonna 2007. Sen jälkeen esitetään yleisiä väitteitä ja kysymyksiä opiskelusta ja sen suunnittelusta, kuten miten opiskelut ovat vastanneet odotuksia, ovatko ne edenneet suunnitellulla tavalla ja keneltä on saatu tukea opintojen suunnitteluun. Vastaajalle esitetään myös väitteitä sivuaineen valitsemisperusteista.

Seuraavaksi kyselyssä käsitellään opintojen haitanneita tekijöitä sekä ulkomaisia opintoja ja harjoittelua. Haittoja kysytään väitteiden muodossa, kuten estääkö tutkintovaatimusten joustamattomuus, opinto-ohjauksen puute tai sen hetkinen elämäntilanne opintojen etenemistä. Opiskelijalta kysytään myös, ovatko opintoaikojen rajaukset vaikuttaneet opiskelutahtiin. Vaihto-opiskelusta tai harjoitteluvaihdosta vastaajalta tiedustellaan, onko hän ollut opiskelemassa tai harjoittelussa ulkomailla ja lisäksi vastaajalle esitetään ko. opintojen hyötyjä mittaavia väitteitä.

Seuraavaksi vastaajilta kartoitetaan opintososiaalisten etujen käyttöä, eli onko hän nostanut opintorahaa tai opintolainaa yliopisto-opiskelujen aikana. Jos on, niin tiedustellaan etuuksien määriä sekä mielipidettä niiden riittävyydestä sekä opintolainan välttämisen syistä. Lopuksi vastaajalta kysytään opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä. Kysymykset koskevat opiskeluaikaista työnteon määrää, ajankohtia ja toimialaa. Vastaajalle esitetään lisäksi väitteitä työssäkäynnistä yleensä sekä opiskelun ja työn yhteensovittamisesta. Viimeiseksi vastaajalta tiedustellaan valmistumisen jälkeisistä työllistymistoiveista.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.