FSD2908 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2011

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

harjoittelijavaihto, korkeakouluopiskelu, opinto-ohjaus, opintosuoritukset, opintotuki, opiskelijaelämä, opiskelijavaihto, sivuaineet, sujuvuus, suunnittelu, toimeentulo, työssäkäynti

Abstract

Tampereen yliopiston teettämässä kyselyssä 2011 käsitellään kolmannen vuoden opiskelijoiden opiskelua ja opiskeluaikaista elämää. Pääteemoina ovat opintojen sujuvuus ja suunnittelu, opiskeluaikainen työssäkäynti, toimeentulo ja ulkomaiset opinnot. Aineisto kuuluu Tampereen yliopiston opiskelijakyselyiden sarjaan ja se on kerätty vuodesta 2004 lähtien joka vuosi. Osa kolmannen vuoden opiskelijoille suunnatuista kysymyksistä toistuu samanlaisina vuosittain. Näitä ovat muun muassa sivuaineisiin, opintososiaalisiin etuihin ja opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin liittyvät kysymykset.

Aluksi kysytään, mikä oli vastaajan ensisijainen toive opiskelupaikaksi vuonna 2008. Sen jälkeen esitetään yleisiä väitteitä ja kysymyksiä opiskelusta ja sen suunnittelusta, kuten miten opiskelut ovat vastanneet odotuksia, ovatko ne edenneet suunnitellulla tavalla, ja keneltä on saatu tukea ja tietoa opintojen suunnittelusta.

Seuraavaksi kyselyssä käsitellään väitteiden muodossa opintojen haitanneita tekijöitä, kuten estääkö tutkintovaatimusten joustamattomuus, opinto-ohjauksen puute tai sen hetkinen elämäntilanne opintojen etenemistä. Opiskelijalta kysytään myös, ovatko opintoaikojen rajaukset vaikuttaneet opiskelutahtiin. Sitten vastaajalta tiedustellaan väitteiden muodossa sivuaineiden valitsemisperusteita.

Seuraavaksi käsitellään ulkomailla tapahtuvaa opiskelua ja opiskeluaikaista toimeentuloa. Vaihto-opiskelusta tai harjoitteluvaihdosta vastaajalta tiedustellaan, onko hän ollut opiskelemassa tai harjoittelussa ulkomailla ja vastaajalle esitetään ko. opintojen hyötyjä mittaavia väitteitä. Opintososiaalisten etuuksien käytöstä opiskelijalta kysytään, onko hän nostanut opintorahaa tai opintolainaa yliopisto-opiskelujen aikana. Jos on, niin tiedustellaan määriä sekä mielipidettä niiden riittävyydestä sekä opintolainan välttämisen syistä. Lopuksi vastaajalta kysytään opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä, kuten esimerkiksi työnteon määrästä ja toimialasta. Vastaajalle esitetään lisäksi väitteitä työssäkäynnistä yleensä sekä opiskelun ja työn yhteensovittamisesta. Viimeiseksi vastaajalta tiedustellaan valmistumisen jälkeisistä työllistymistoiveista.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.