FSD2911 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2012

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

harjoittelijavaihto, korkeakouluopiskelu, opetus, opintosuoritukset, opintotuki, opiskelijaelämä, opiskelijavaihto, opiskelukyky, opiskelumotivaatio, opiskeluympäristö, sosiaalinen integraatio, sujuvuus, suunnittelu, toimeentulo, työssäkäynti

Abstract

Tampereen yliopiston teettämässä kyselyssä 2012 käsitellään kolmannen vuoden opiskelijoiden opiskelua ja opiskeluaikaista elämää. Pääteemoina ovat opintojen sujuvuus ja suunnittelu, opiskelun kannalta merkitykselliset tekijät, jaksaminen, toimeentulo ja kansainväliset opinnot. Aineisto kuuluu Tampereen yliopiston opiskelijakyselyiden sarjaan ja se on kerätty vuodesta 2004 lähtien joka vuosi. Osa kolmannen vuoden opiskelijoille suunnatuista kysymyksistä toistuu samanlaisina vuosittain. Tämän vuoden kyselyssä on ensimmäistä kertaa kysymyspatterit opiskeluympäristöstä, opiskelukyvystä ja opiskelun kannalta merkityksellisistä asioista.

Kyselyn alussa vastaajalle esitetään väitteitä koskien yleisesti opiskelua ja aihealueina ovat opintopaikkaan kohdistettujen odotusten täyttyminen, kiinnostusten kohteiden muuttuminen, opintojen eteneminen suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi tiedustellaan opintojen suunnittelusta ja siihen saadusta tuesta ja neuvoista.

Seuraavaksi kyselyssä käsitellään väitteiden muodossa opintojen haitanneita tekijöitä ja opiskelun edellytyksiä. Opiskelun haitoissa kysytään, estääkö tutkintovaatimusten joustamattomuus, opinto-ohjauksen puute tai sen hetkinen elämäntilanne opintojen etenemistä. Opiskelun edellytyksissä tiedustellaan aihepiirejä siitä, miten opiskelija kokee tulleensa kuulluksi ja huomioiduksi yliopistossa, onko saanut riittävästi tietoa ja palautetta eri tahoilta ja mitä mieltä hän on opetusmuodoista ja sisällöistä. Lisäksi tiedustellaan, mikä opiskelijalle on tärkeää opiskelussa. Esitettäviä osa-alueita ovat mm. vapaus, kiinnostuksen kohteet, status, sivistys ja sosiaaliset suhteet.

Lopuksi kyselyssä käsitellään ulkomailla tapahtuvaa opiskelua ja opiskeluaikaista toimeentuloa. Vaihto-opiskelusta tai harjoitteluvaihdosta vastaajalta tiedustellaan, kiinnostuksesta opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla, ja vastaajalle esitetään kansainvälisten opintojen hyötyjä koskevia väitteitä. Opintososiaalisten etuuksien käytöstä opiskelijalta kysytään, onko hän nostanut opintorahaa tai opintolainaa yliopisto-opiskelujen aikana. Jos on, niin tiedustellaan määriä sekä mielipidettä niiden riittävyydestä sekä opintolainan välttämisen syistä. Vastaajalta kysytään vielä, onko hän käynyt töissä opiskeluaikana ja hänelle esitetään kysymykset ensisijaisesta opiskelutoiveesta sisäänpääsyvuotena 2009, nykyisestä tilanteesta ja mahdollisista maisterinopinnoista toisella alalla tai eri yliopistossa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kesto. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.