FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Berg, Leena (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö. Tilastotiede)
  • Honkanen, Johanna (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Lammi, Kaisa (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö. Tilastotiede)

Keywords

Tampere, akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, korkeakoulutetut, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, yliopistot

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden sijoittumista työelämään sekä tarkasteltiin erilaisia työnhakuun liittyviä tekijöitä. Kysymyslomake oli jaettu aihepiireittäin seuraavasti: työtilanne ja työhistoria valmistumisen jälkeen, työllistymiseen vaikuttaneet tekijät, tyytyväisyys tutkintoon sekä Tampereen yliopiston alumnitoiminta.

Ensimmäisessä osiossa tiedusteltiin vastaajien tämänhetkistä työmarkkina-asemaa, työssäolokuukausia valmistumisen jälkeen sekä tietoja nykyisestä työpaikasta ja ammatista. Lisäksi kysyttiin opiskelujen aikana tehdystä työstä. Toisessa osiossa kysyttiin, mitä hakukanavia, kuten lehti-ilmoitukset, rekrytointipalvelut tai suhdeverkostot, vastaajat olivat käyttäneet työpaikkansa saamiseen. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan paljonko erilaiset tekijät, kuten tutkintoon liittyvät asiat, aiempi työkokemus ja kontaktit, vaikuttivat työpaikan saamiseen. Toisen osion lopussa kysyttiin vielä siitä, minkälaiset tekijät ovat vaikeuttaneet koulutustasoa vastaaviin tehtäviin työllistymistä.

Kolmannessa osiossa kysyttiin muun muassa vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa, miten tyytyväisiä vastaajat ovat Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan sekä mihin he ovat erityisen tyytyväisiä ja tyytymättömiä. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt työelämässä hyödyllisiä tieto- ja taitoalueita, kuten omaan alaan liittyvää teoreettista osaamista, kielitaitoa, tieto- ja viestintätekniikan hallintaa sekä tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitoja. Tämän jälkeen vastaajilta tiedusteltiin vielä, puuttuiko opinnoista edellisten lisäksi jotain tietoja tai taitoja, jotka olisivat olleet työelämän kannalta tarpeen. Lopuksi kolmannessa osiossa kartoitettiin vastaajien tulevaisuuden opiskeluaikomuksia.

Taustamuuttujina ovat koulutusala, tutkinto, tiedekunta, tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna, sukupuoli, lääni ja edellinen tutkinto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.