FSD2922 European Social Survey 2012: Suomen aineisto

Authors

  • Fitzgerald, Rory (City University. Centre for Comparative Social Surveys)
  • Jowell, Roger (City University. Centre for Comparative Social Surveys)
  • ESS Core Scientific Team
  • Ervasti, Heikki (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Keywords

Eurooppa, ansiotyö, demokratia, elämä, etnisyys, hallituksen muodostaminen, luottamus, maahanmuuttajat, poliittinen osallistuminen, politiikka, tunteet, tyytyväisyys, työelämä, vähemmistöt

Abstract

Tutkimus kartoittaa asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä. Kysely koostuu samanlaisena jokaisella kierroksella toistuvasta ydinmoduulista sekä jokaiselle kierrokselle erikseen suunnitelluista vaihtuvista moduuleista.

Vuonna 2012 kysymykset käsittelivät mm. television katselua, sosiaalista luottamusta, politiikkaa, yhteiskunnan tilaa ja maahanmuuttoa. Moduuliin sisältyi lisäksi kysymyksiä subjektiivisesta hyvinvoinnista, uskonnosta ja etnisyydestä. Lisäksi esitettiin useita väittämiä, joilla kartoitettiin vastaajien kokemuksia demokratiasta ja sen toteutumisesta.

Henkilökohtaista hyvinvointia käsiteltiin kysymällä vastaajien tyytyväisyydestä elämäänsä ja taloudelliseen tilanteeseensa. Maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä vastaajilta tiedusteltiin mm. miten paljon ja mistä maista maahanmuuttoa tulisi sallia ja millaisia vaikutuksia maahanmuutolla olisi Suomeen. Kysyttiin myös tunteeko vastaaja kuuluvansa johonkin syrjityssä asemassa olevaan ryhmään ja millä perusteella tätä ryhmää syrjitään.

Haastateltujen sosiodemografisia taustoja kartoitettiin tutkimuksessa hyvin laajasti. Heiltä tiedusteltiin muun muassa perherakennetta, sukupuolta, ikää, asuinalueen tyyppiä, koulutusta ja ammattia, puolison ja vanhempien taustoja, kuulumista ammattiliittoon, kotitalouden tuloja ja siviilisäätyä.

Viimeisillä kysymyksillä pyrittiin selvittämään, millaisia vastaajat kokivat olevansa. Heille esitettiin lyhyitä kuvauksia ihmisten ominaisuuksista ja pyydettiin arviota siitä, miten paljon kuvaus muistuttaa heitä itseään.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.