FSD2948 Koulun hyvinvointiprofiili 2013-2014: alaluokat 4-6

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö)

Keywords

alakoulu, arvostus, hyvinvointi, ilmapiiri, koettu terveys, koulukiusaaminen, koulun olosuhteet, koulut, koulutyö, luokkayhteisö, opettaja-oppilassuhde, oppilaat, sosiaaliset suhteet, terveydentila, tyytyväisyys, vanhempien tuki

Abstract

Tässä aineistossa tarkastellaan 4-6-luokkalaisten, peruskoulua käyvien oppilaiden hyvinvointia koulussa. Kyselyn teemat ovat koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ja terveydentila. Kysymykset on esitetty väittäminä ja monivalintakysymyksinä. Väittämiä arvioidaan kolmeportaisella asteikolla "samaa mieltä", "ei samaa eikä eri mieltä" ja "eri mieltä".

Koulun olosuhteita kartoittavat kysymykset liittyvät koulun tiloihin ja toimintaan. Oppilailta kysytään esimerkiksi luokkahuoneen koosta, lämpötilasta, wc-tiloista sekä pihan ja koulurakennuksen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. He arvioivat myös oppituntien työrauhaa, lukujärjestystä ja onko terveydenhoitajan luo helppo päästä käymään. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä väittämissä tarkastellaan luokkakavereiden keskinäisiä suhteita, opettaja-oppilassuhdetta ja vanhempien suhtautumista koulunkäyntiin. Vastaajilta kysytään esimerkiksi ryhmissä työskentelyn onnistumisesta luokassa, luokkakaverien tarjoamasta avusta, opettajien ystävällisyydestä ja vanhempien osallistumisesta koulun vanhempainiltoihin. Lisäksi kartoitetaan, onko vastaajaa kiusattu koulussa kuluvan lukukauden aikana ja onko hän itse osallistunut kiusaamiseen.

Itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin liittyvät väittämät koskevat koulutyötä. Esimerkiksi kokeeko vastaaja, että opettaja kuuntelee hänen mielipiteitään, huomioidaanko oppilaiden mielipiteitä koulun asioissa, huolehtiiko vastaaja kouluasioistaan, pitääkö hän koulutyötä tärkeänä ja saako hän tarvitessaan tukiopetusta. Terveydentilaa koskevissa kysymyksissä vastaaja arvioi onko hänellä ollut erilaisia oireita ja sairauksia (mm. vatsakipu, vaikeudet päästä uneen tai heräileminen öisin, päänsärky, alakuloisuus ja pelko) kuluvan lukukauden aikana.

Taustakysymykset ovat sukupuoli, ikä, luokka-aste ja luokkatunnus.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.