FSD2951 Koulun hyvinvointiprofiili 2013-2014: henkilökunta

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö)

Keywords

henkilöstö, hyvinvointi, ilmapiiri, itsensä toteuttaminen, koettu terveys, koulun olosuhteet, koulut, koulutyö, opettaja-oppilassuhde, opettajat, oppilaitokset, sosiaaliset suhteet, terveydentila, tyytyväisyys, työpaikkakiusaaminen, työyhteisöt

Abstract

Tässä aineistossa tarkastellaan henkilökunnan hyvinvointia ala- ja yläkouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Kyselyn teemat ovat koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ja terveydentila. Kysymykset on esitetty väittäminä ja monivalintakysymyksinä. Väittämiä arvioidaan viisiportaisella asteikolla "täysin samaa mieltä" - "täysin eri mieltä".

Koulun olosuhteita kartoittavat kysymykset liittyvät koulun tiloihin ja toimintaan. Henkilökunnalta kysytään esimerkiksi luokkien koosta, lämpötilasta, ilmanvaihdosta, tilojen siisteydestä, wc-tiloista sekä pihan ja koulurakennuksen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Vastaajat arvioivat myös oppituntien työrauhaa, työn määrän sopivuutta, työskentelyn kiireisyyttä, koulun sääntöjen järkevyyttä sekä onko työterveyshoitajan luo ja työnohjaukseen helppo päästä. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä väittämissä tarkastellaan henkilökunnan keskinäisiä suhteita, suhdetta oppilaisiin ja oppilaiden vanhempien osallistumista koulunkäyntiin. Vastaajilta kysytään esimerkiksi yhteistyön sujumisesta, työtoverien toisilleen tarjoamasta avusta, oppilaiden ystävällisyydestä ja onko rehtorin kanssa helppo tulla toimeen. Henkilökunta arvioi myös, arvostavatko oppilaiden vanhemmat koulun työtä ja osallistuvatko he lastaan koskevien ongelmien selvittämiseen. Lisäksi kartoitetaan esiintyykö työyhteisössä työpaikkakiusaamista ja onko vastaaja itse työpaikkakiusaamisen kohteena kyseisessä koulussa.

Itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin liittyvät väittämät koskevat työskentelyä koulussa. Esimerkiksi kokeeko vastaaja, että hänen työtään arvostetaan kouluyhteisössä, hänen mielipiteensä otetaan huomioon koulun kehittämisessä ja onko vastaaja löytänyt itselleen sopivan työskentelytavan, arvostaako hän omaa työtään koulussa ja saako hän tarvitessaan apua rehtorilta/esimieheltä. Terveydentilaa koskevissa kysymyksissä vastaaja arvioi onko hänellä ollut erilaisia oireita ja sairauksia (mm. vatsakipuja, vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin, päänsärkyä, alakuloisuutta ja pelkoa) kuluvan lukukauden aikana.

Taustakysymykset ovat sukupuoli, työuran pituus kyseisessä koulussa, työsuhteen laatu ja työskentelyn kokopäiväisyys/osa-aikaisuus.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.