FSD2956 Luontoharrastus ja yhdistystoiminta: haastattelut 2002-2011

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Santaoja, Minna (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Keywords

harrastukset, hyönteistiede, järjestötoiminta, kasvitiede, kasvitieteilijät, lintuharrastus, lintutiede, lintutieteilijät, luonnonsuojelu, luonnontieteelliset museot, luontoarvot, luontosuhde, sienestys, sienitiede, vapaa-aika, virkistyskäyttö

Abstract

Aineisto koostuu luontoharrastajien sekä luonto- ja ympäristöasioiden parissa työskentelevien viranomaisten haastatteluista. Luontoharrastajien haastattelut on tehty pirkanmaalaisten kasvi-, lintu-, hyönteis- ja sieniharrastajien parissa. Viranomaisten kategoria pitää sisällään niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnan tasollakin luonnonsuojelun ja -tutkimuksen parissa työskenteleviä henkilöitä.

Haastattelut ovat vapaamuotoisia teemahaastatteluja. Haastatteluissa ei ole käytetty selkeää teemarunkoa, vaan aineiston tekijä on kutakin haastattelua varten räätälöinyt erikseen joukon kysymyksiä, riippuen haastateltavasta ja hänen asemastaan. Haastattelukysymykset käyvät ilmi litteraatioista haastattelijan puheenvuoroista. Joidenkin haastattelujen alkuun tekijä on myös liittänyt listan haastattelussa käsiteltäväksi aiotuista teemoista. Osittain samat teemat toistuivat haastattelusta toiseen, vaikka yhtenäistä haastattelurunkoa ei käytetty. Sekä harrastajilta että hallinnon viranomaisilta kysyttiin mm. harrastushistoriasta, siitä miten heidän harrastuksensa on saanut alkunsa, minkälaisessa osassa luontoharrastus on heidän elämässään ja mikä heitä harrastukseen motivoi. Useissa haastatteluissa pohdittiin lisäksi luontoharrastuksen tulevaisuuden näkymiä. Haastattelussa kysyttiin myös kysymyksiä liittyen luontoharrastajien ja hallinnon yhteistyöhön.

Suurin osa haastatteluista oli yksilöhaastatteluita, mutta kolmessa haastattelussa oli mukana enemmän kuin yksi haastateltava. Neljää henkilöä haastateltiin kahteen kertaan. Yksi haastatteluista tehtiin sähköpostitse ja yksi puhelimitse, muut face-to-face -haastatteluina.

Osa haastateltavista on mainittu myös aineiston tekijän laatimissa havaintomuistiinpanoissa (FSD2957), jotka on kerätty luontoharrastusyhdistysten tilaisuuksissa. Haastateltavat on mahdollista yhdistää aineistossa FSD2957 mainittuihin henkilöihin haastattelutunnisteen avulla.

Haastatteluista on taustatietoina kerrottu haastattelupaikka ja -aika, haastateltavan asema (esim. harrastaja, kunnan ympäristöviranomainen), erikoistumisala (esim. kasvit tai hyönteiset) sekä haastateltavan sukupuoli ja arvio iästä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.