FSD2963 Teatterikriitikoiden haastattelut 2004-2009

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Linkala, Minna-Kristiina (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Keywords

ammatti-identiteetti, asiantuntijuus, etiikka, journalismi, konfliktit, koulutustaso, kulttuuriala, lehdistökirjoittelu, sosiaalinen tausta, teatteriarvostelut, teatterikritiikki, teatteritaide, toimittajat (media), työ, uranvalinta

Abstract

Haastatteluaineisto on osa tutkimusta, jossa selvitettiin suomalaista teatterikritiikkiä ja sen tekijöitä. Tutkimusta varten haastateltiin teatterikriitikoita, jotka ovat kirjoittaneet arvosteluja suomalaisiin päivälehtiin ja Teatteri-lehteen.

Haastattelujen kysymysrungossa tekijä on yhdistänyt haastattelukysymykset Pierre Bourdieun teoreettiseen käsitteistöön. Kysymyksillä pyrittiin selvittämään muun muassa kriitikoiden perhetaustaa, koulutusta ja työuraa kysymällä esimerkiksi kannustettiinko vastaajia kotoa käsin kriitikon uralle ja olivatko he mielestään johdonmukaisesti valinneet teatterikriitikon työn elämänurakseen. Lisäksi kartoitettiin laajemmin kriitikoiden käsityksiä suomalaisesta kulttuurijournalismista ja sen yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta. Kysymyksissä pyydettiin kuvailemaan kriitikon etiikkaa ja teatterialan normikehikkoa sekä antamaan esimerkkejä eri vuosikymmenillä käydyistä teatterikeskusteluista ja kulttuurikamppailuista.

Aineisto sisältää yhteensä viisitoista haastattelulitteraatiota, joista kolmetoista on suomeksi ja kaksi ruotsiksi. Haastatteluista suurin osa on tehty käyntihaastatteluina, mutta kahteen on saatu vastaukset sähköpostitse.

Taustatietoina on mainittu muun muassa haastateltavan syntymävuosi ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.