FSD2964 Linux-käyttäjien mielikuvat käyttöjärjestelmistä 2008-2009

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Karvinen, Juho (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Keywords

Linux, Mac OS X, Windows, avoin lähdekoodi, käyttäjäkokemus, käyttöjärjestelmät, mielikuvat, osallistuminen, poliittinen osallistuminen, tietokoneet, tietotekniikka, vapaat ohjelmistot, verkkoyhteisöt, yhteisöt

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten Linux-käyttäjien mielikuvia kolmesta eri käyttöjärjestelmästä: Windows, Mac OS X ja Linux.

Kysely koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa selvitetään vastaajan taustatietoja ja kansalaisaktiivisuutta. Toinen osa koostuu Osgood-asteikollisista käyttöjärjestelmiä koskevista 35 mielikuvamuuttujan patteristoista. Kolmannessa osassa vastaajilta kysytään tarkentavia kysymyksiä liittyen Linuxin käyttöön ja Linux-yhteisössä toimimiseen.

Keskeisessä asemassa kyselyssä oli 35 vastakohtaparin kysymyspatteristo, jonka avulla selvitettiin vastaajien mielikuvia kolmesta käyttöjärjestelmän osa-alueesta: käyttökokemuksesta, eettisyydestä ja luotettavuudesta. Vastaajia on pyydetty määrittelemään käsityksiään käyttöjärjestelmistä sijoittamalla ne vastakohtien, kuten hyvä-paha välille asteikolla 1 erittäin hyvä - 7 erittäin paha. Vastakohtaparien muodostamisessa on hyödynnetty Charles Osgoodin 1950-luvulla kehittämää semanttisen differentiaalin tekniikkaa, jolla on tarkoitus mitata johonkin asiaan liittyviä konnotatiivisia merkityksiä. Lopuksi vastaajilta kysyttiin miksi he käyttävät Linuxia.

Taustamuuttujina ovat mm. poliittinen aktiivisuus ja suuntautuminen, koulutus sekä ammattiasema ja onko vastaaja osallistunut Linux-järjestelmän ohjelmointiin tai muulla tavoin yhteisön toimintaan. Aineistoon liittyy haastattelut, jotka on myös arkistoitu: FSD2965 Linuxia käyttävät naiset: haastattelut 2010-2012.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.