FSD2965 Linuxia käyttävät naiset: haastattelut 2010-2012

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Karvinen, Juho (Tampereen yliopisto)

Keywords

atk, avoin lähdekoodi, elämäntapa, käyttöjärjestelmät, linux, naiset, odotukset, ohjelmointi, sukupuoli, tasa-arvo, tietojenkäsittely, tietotekniikka, vapaat ohjelmistot, yhdenvertaisuus, yhteisöt

Abstract

Tutkimuksessa haastateltiin 20-36-vuotiaita suomalaisia naisia, jotka käyttävät Linux-käyttöjärjestelmää. Haastateltavat ovat kaikki korkea-asteen koulutusta saaneita. Haastatteluilla kartoitettiin Linuxia käyttävien naisten kokemuksia heihin kohdistuneista odotuksista tietokoneen käyttäjänä sekä miten heidän mielestään sukupuoli vaikuttaa käsityksiin tietoteknisestä kompetenssista.

Aluksi haastateltavilta kysyttiin heidän suhteestaan tietokoneisiin ja minkälainen tausta heillä on tietokoneen käyttäjänä. Tämän jälkeen selvitettiin haastateltavan suhdetta Linux-käyttöjärjestelmään kysymällä muun muassa milloin Linuxin käyttö on alkanut ja mitä kautta siihen on tutustuttu sekä onko haastateltava kiinnostunut syvemmin avoimen lähdekoodin periaatteista. Lisäksi haastateltavia pyydettiin kuvailemaan tyypillistä Linuxin käyttäjää. Lopuksi tutkittavilta kysytään ajattelevatko he sukupuolen vaikuttavan siihen, miten heihin suhtaudutaan tietokoneen käyttäjänä ja minkälaisia odotuksia heihin kohdistuu Linuxin käyttäjänä. Lisäksi sukupuolen roolia selvitetään muun muassa kysymyksillä sukupuolen merkittävyydestä miesvaltaisessa yhteisössä ja vaikuttaako sukupuolen esilletuominen muiden Linux-käyttäjien käyttäytymiseen internet-keskusteluissa.

Haastattelut toteutettiin verkkokeskusteluina IRC:ssä, Skypessä, Microsoftin Messengerissä sekä Facebookissa. Taustatietoina on kysytty tietoteknistä koulutusta, haastattelun aikaista työtilannetta, peliharrastusta, suhteita ammatti- tai harrastajayhteisöihin ja lapsuuden kokemuksia tietotekniikan parissa. Aineistoon liittyy kysely, joka on myös arkistoitu: FSD2964 Linux käyttäjien mielikuvat käyttöjärjestelmistä: kysely 2008-2009.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.