FSD2973 Nuorisobarometri 2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Keywords

asenteet, luottamus, maahanmuutto, nuoret, osakulttuurit, perusturva, rasismi, sosiaalinen ympäristö, syrjintä, syrjäytyminen, tulevaisuus, tyytyväisyys, yhdenvertaisuus

Abstract

Nuorisobarometrin teemana vuonna 2014 oli yhdenvertaisuus. Tutkimus oli jaoteltu eri osa-alueisiin, joita olivat syrjintä, syrjäytyminen, tulevaisuus, sosiaalinen elämä, sosiaalinen luottamus, maahanmuutto, rasismi ja perusturva.

Syrjintää koskevissa kysymyksissä vastaajilta tiedusteltiin, millaiset asiat vastaajat kokivat syrjinnäksi ja olivatko he havainneet nuoriin kohdistuvaa syrjintää viimeisten 12 kk aikana ja missä muodossa. Kysyttiin myös, onko vastaaja joskus kokenut syrjintää jostain tietystä syystä, millaisessa tilanteessa ja milloin. Vastaajilta pyydettiin myös mielipidettä syrjintää koskeviin väittämiin.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kertomaan missä määrin he uskoivat syrjäytymisen johtuvan erilaisista esitetyistä asioista. Lisäksi kysyttiin, kuinka paljon vastaajat kokivat epävarmuutta mm. opiskeluun, työhön, perheeseen, parisuhteeseen, asuinympäristön turvattomuuteen ja itseen kohdistuvaan väkivaltaan liittyen. Kysyttiin myös, miten vastaajat suhtautuvat tulevaisuuteen ja kuinka paljon he uskovat voivansa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

Sosiaalista elämää kartoitettiin kysymällä kuinka usein vastaajat tapasivat kavereitaan, puhuivat puhelimessa tai olivat nettiyhteydessä heidän kanssaan. Kysyttiin kuinka monta ja millaisia ystäviä vastaajilla on. Tiedusteltiin myös, kokeeko vastaaja kuuluvansa ystäväpiirinsä muodostamaan kiinteään ryhmään, jengiin, ystäväpiiriin tms. Lisäksi kysyttiin kuuluuko vastaaja johonkin nuorten tyyliin tai alakulttuuriin.

Sosiaalista luottamusta kartoitettiin kysymällä, miten paljon ihmisiin ja eri ihmisryhmiin voi luottaa. Maahanmuutosta ja rasismista sekä perusturvasta esitettiin väittämiä ja pyydettiin mielipidettä niistä. Kysyttiin äänestysaikomuksista kevään europarlamenttivaaleissa sekä kuulumisesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävään järjestöön. Lisäksi esitettiin ulottuvuuksia erilaisilla akseleilla ja pyydettiin vastaajia sijoittamaan itsensä näille ulottuvuuksille. Lopussa pyydettiin arviota terveydentilasta ja kysyttiin tyytyväisyydestä mm. omaan taloudelliseen tilanteeseen, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin, ulkonäköön ja nykyiseen elämään kaiken kaikkiaan.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, asuinpaikka, äidinkieli, uskontokuntiin kuuluminen, kotitalouden rakenne ja varallisuus, äidin ja isän koulutustaso sekä tietoja nykyisestä opiskelusta ja aiemmin suoritetuista tutkinnoista. Näiden lisäksi taustamuuttujiin sisältyivät tiedot syntymämaasta sekä äidin ja isän syntymämaasta, Suomeen muuttamisen ajankohdasta, Suomen kansalaisuudesta sekä kokemukset kuulumisesta erilaisiin vähemmistöihin.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.