FSD2975 Suomenruotsalaisten kansalaiskeskustelu internetissä 2013

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Strandberg, Kim (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning (Samforsk))
  • Berg, Janne (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning (Samforsk))

Keywords

internet, julkinen keskustelu, luottamus, poliittinen osallistuminen, politiikka, sosiaalinen media, tietoyhteiskunta, yhteiskunta

Abstract

Tutkimus käsitteli kansalaiskeskustelua internetissä. Keskustelun aiheena oli homoseksuaalisten parien oikeus adoptioon. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millä tavoin asynkroninen ja synkroninen kommunikointi vaikuttivat keskustelun luonteeseen ja laatuun. Lisäksi tutkittiin oliko keskustelijoiden nimettömyydellä merkitystä.

Aluksi vastaajilta kysyttiin, miten usein ja millä tavoin he käyttävät internetiä tai sosiaalista mediaa. Vastaajilta pyydettiin mielipidettä myös Suomen energia-, sosiaali- ja alkoholipolitiikasta. Vastaajien sosiaalista ja poliittista käyttäytymistä sekä yhteiskunnallista osallistumista kartoitettiin useilla väittämillä.

Seuraavaksi tarkennettiin vastaajien internetin käyttöä kysymällä millä eri tavoilla he internetiä käyttävät. Vastaajilta kysyttiin myös, miten paljon he luottavat erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Lisäksi kysyttiin, miten kiistanalaisia erilaiset yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin nousseet asiat heidän mielestään ovat.

Lopuksi vastaajat saivat kertoa mielipiteensä siitä, millaiseksi he kaiken kaikkiaan kokivat keskustelun internetissä ja miten he mahdollisesti haluaisivat sitä muuttaa.

Taustamuuttujina olivat ikä, sukupuoli, koulutus, asuinseutu, ammattiryhmä, kiinnostus politiikasta ja äänestyskäyttäytyminen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.