FSD2978 Opiskelijatutkimus 2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Tilastokeskus
  • Eurostudent-konsortio

Keywords

ajankäyttö, ammattikorkeakoulut, ansiotyö, asuminen, elinkustannukset, etäopiskelu, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, kulkutavat, opintotuki, opiskelu ulkomailla, rahoitus, työllistyminen, yliopistot

Abstract

Opiskelijatutkimus käsittelee suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloa ja opiskeluun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus liittyy noin 30 maan yhteiseurooppalaiseen Eurostudent V-tutkimushankkeeseen, jossa tarkastellaan ja verrataan eri maiden opiskelijoiden olosuhteita. Tutkimus käsittelee korkeakouluopiskelijoiden taustatietoja, opintoihin hakeutumista, taloudellista tilannetta ja ajankäyttöä, sekä antaa tietoa opintojen etenemiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi kartoitetaan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja opiskelijoiden odotuksia tulevaisuuden suhteen sekä jatko-opintojen rahoitusta ja syitä jatko-opintoihin hakeutumiselle.

Aluksi kysyttiin opiskelun aktiivisuudesta, opinto-oikeuksien määristä, suoritettavasta tutkinnosta, opintojen pää- tai sivutoimisuudesta sekä etäopiskelusta. Seuraavaksi tiedusteltiin mahdollisista jatko-opinnoista, tyytyväisyydestä erilaisiin opintoihin liittyviin asioihin sekä pyydettiin arviota opintojen kestosta valmistumisvaiheessa. Kysyttiin myös, mitä vastaajat aikovat tehdä ensimmäisen vuoden aikana valmistumisestaan sekä pyydettiin arviota sijoittumisesta työmarkkinoille ja palkan määrästä. Seuraavat kysymykset käsittelivät asumisjärjestelyitä, liikkumista ja välimatkaa asunnon ja opiskelupaikan välillä. Kysyttiin myös tuloista ja menoista sekä niiden jakautumisesta. Tämän jälkeen käsiteltiin vielä ajankäyttöä. Kysyttiin mm. työssäkäynnistä lukukausien aikana sekä ajankäytön jakautumisesta opintojen ja työn välillä. Lopuksi kysyttiin osallistumisesta opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun.

Taustamuuttujina olivat mm. ikä luokiteltuna, sukupuoli, vastaajan sekä vastaajan äidin ja isän syntymämaat luokiteltuna, kielitaito, lasten lukumäärä ja syntymävuodet sekä äidin ja isän koulutustaso.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.