FSD2987 Diakoniabarometri 2009

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Diakonian tutkimuksen seura
  • Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Keywords

diakonia, diakonissat, diakonit, evankelis-luterilainen kirkko, huono-osaisuus, kirkko (instituutio), seurakunnat, sosiaaliset ongelmat, työelämä, työntekijät

Abstract

Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön työnkuvan muutosta, yhteistyösuhteita, diakoniatyön sisällön määrittelyä ja diakoniatyön asiantuntijuutta.

Työnkuvan muutokseen liittyen diakoniatyöntekijöiltä kysyttiin, ovatko eri työmuodot, kuten rippikoulutyö, yhteistyö sosiaalitoimen kanssa tai taloudellinen avustaminen lisääntyneet tai vähentyneet viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi kysyttiin, miten taloudellinen taantuma näkyi työssä. Yhteistyösuhteisiin liittyen tiedusteltiin, onko yhteistyö kunnan, järjestösektorin ja yritysten kanssa lisääntynyt tai vähentynyt viime vuosina sekä mitä ongelmakohtia ja onnistumisen kokemuksia yhteistyössä on ollut. Myös diakonian roolista hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja vapaaehtoistoiminnan roolista hyvinvoinnin ylläpitämisessä kysyttiin.

Diakonian sisällöllisiin rajauksiin ja diakoniatyöhön liittyen työntekijöiltä tiedusteltiin työn sisältöä määrittäviä tahoja ja näkemystä diakonian perustehtävästä. Vastaajia pyydettiin myös ottamaan kantaa erilaisiin diakoniatyötä koskeviin väitteisiin ja kertomaan taloudellisen avustustyön roolista. Asiantuntijuuteen liittyen kysyttiin, mitä erityistä on diakonian ammatillisessa osaamisessa ja millainen osaaminen vapaaehtoistoiminnan ohjaamisessa korostuu.

Taustamuuttujina aineistossa ovat syntymävuosi, koulutus, työskentelyvuosien määrä diakoniatyössä ja työskentelykunnan asukasmäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.