FSD2994 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

HOPS, korkeakouluopiskelu, opiskelijaelämä, opiskelijat, opiskelu, suunnittelu, toimeentulo, tutorointi, työssäkäynti

Abstract

Tampereen yliopiston toisen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opiskelijatuutorointia, opintojen ohjausta ja neuvontaa sekä opintojen sujuvuutta. Toisen vuoden opiskelijoille suunnatussa kyselyssä keskitytään erityisesti yliopistoon kiinnittymiseen, opiskelujen käynnistymiseen sekä näitä edesauttaviin ja haittaaviin tekijöihin. Vuoden 2014 kyselyn teemoina olivat yllä mainittujen lisäksi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja maisterivaiheen opinnot, opiskeluympäristö ja opiskelukyky sekä työssäkäynti.

Aluksi kyselyssä esitettiin opiskeluun liittyviä väitteitä, joissa olivat esillä yliopisto-opiskeluun liittyvien odotusten täyttyminen sekä opintojen tavoitteet. Seuraavaksi kyselyssä käsiteltiin opintojen ohjausta ja suunnittelua. Vastaajilta kysyttiin opintojen ohjaukseen liittyvistä kokemuksista, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisesta sekä omasta opintojen suunnittelusta. Vastaajilta kysyttiin lisäksi maisterivaiheeseen liittyvästä opintosuuntaan suuntautumisesta sekä maisterivaiheen opintoihin liittyvästä tiedottamisesta.

Opintojen sujuvuuteen liittyen vastaajilta kysyttiin opintojen etenemistä haitanneista tekijöistä, joista mainittiin esimerkiksi kurssikirjallisuuden saaminen, tutkintovaatimusten joustamattomuus, kurssien ajallinen päällekkäisyys, töissä käyminen sekä epätasa-arvoinen kohtelu. Seuraavaksi vastaajat saivat arvioida opiskeluympäristöön ja opiskelukykyyn liittyviä tekijöitä väittämien avulla, joissa esillä olivat muun muassa palautteen saaminen niin opettajilta kuin opiskelijoilta, tiedon saaminen kansainvälistymiseen liittyen, vaihtoehtoisten suoritustapojen mahdollisuudet, fyysinen esteettömyys sekä opiskelijoiden kuuleminen päätöksenteossa.

Opiskelijatuutorointiin liittyen vastaajilta kysyttiin tuutorointiin osallistumisesta ja siihen liittyvistä odotuksista. Vastaajilta kysyttiin myös työskentelystä opintojen ohessa. Lopuksi vastaajilta kysyttiin nykyisestä tilanteesta pää- tai sivutoimisena opiskelijana, sekä suunnitelmista lähteä vaihto-opiskeluun tulevaisuudessa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö ja suoritettujen opintopisteiden määrä. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.