FSD3015 Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004 - 2005

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Susineva, Juhani (Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta)

Keywords

asuminen, asunto-osakeyhtiöt, kaupunkiympäristö, liikenneturvallisuus, onnettomuudet, paloturvallisuus, rikokset, sosiaaliset suhteet, turvallisuus, turvattomuus, väestönsuojelu

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään asumisen turvallisuutta kuopiolaisissa rivi- ja kerrostalotalouksissa 2000-luvun alkupuolella. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: Miten asumisen turvallisuus tai turvattomuus jäsentyy erityyppisen varautumisen näkökulmasta? Millaista on talouksien psyykkis-tajunnallinen turvallisuus tai turvattomuus? Miten taloudet toimivat itse ja yhdessä asumisen turvallisuuden edistämiseksi?

Aluksi tutkimuskysymykset käsittelivät asumista yleisesti, asumismuotoa, taloyhtiötä, taloyhtiön sijainnin rauhallisuutta, asumisvuosia yhtiössä, asunnon hallintasuhdetta ja pinta-alaa. Seuraavaksi kysyttiin, miten isännöitsijän ja hallituksen toimenpiteet ovat edistäneet taloyhtiön turvallisuutta sekä kuuluuko joku taloudesta taloyhtiön hallitukseen ja osallistuuko talouden edustaja taloyhtiön yhtiökokouksiin ja muihin taloyhtiön yhteisiin tilaisuuksiin.

Seuraava osio käsitteli fyysisestä turvallisuudesta huolehtimista. Siinä kysyttiin, miten talous on varautunut rikoksiin ja onnettomuuksiin sekä onko vastaaja tai joku muu talouden jäsen osallistunut turvallisuuskoulutuksiin. Lisäksi kysyttiin millaisia turvallisuusjärjestelmiä ja keinoja sekä väestönsuojelu- ja paloturvallisuusjärjestelmiä taloyhtiössä on käytössä.

Vastaajan ja talouden ulkopuolisia sosiaalisia suhteita kartoitettiin kysymällä, miten kiinteästi vastaaja tunsi kuuluvansa eri tahoihin, osallistuuko joku talouden jäsen kunnallispolitiikkaan tai yhdistys- tai seuratoimintaan. Kysyttiin myös kuinka monta tuttua henkilöä tai ystävää vastaajalla on taloyhtiössä.

Lopuksi kysyttiin taloutta tai taloyhtiötä kohdanneista rikostapauksista tai onnettomuuksista viimeisten 12 kuukauden ajalta. Koettua turvallisuutta koskevissa kysymyksissä kysyttiin, miten huolestuneita oltiin onnettomuuksiin tai rikoksen kohteeksi joutumisesta taloyhtiössä ja missä määrin tietyt tekijät aiheuttavat turvattomuutta. Haluttiin myös tietää, missä määrin ja mihin tahoihin vastaajat turvautuvat tuntiessaan pelkoa ja turvattomuutta henkilö- ja omaisuusturvallisuuden vuoksi.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, siviilisääty, ikä, peruskoulutus, ammattikoulutus, kotitalouden koko ja tulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.