FSD3019 Yritysjohtajien ja suorahakukonsulttien haastatteluja 2014-2015

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Koivunen, Tuija (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

hallituksen puheenjohtajat, henkilöstöhankinta, henkilöstösuunnittelu, johtajat, johtajuus, miehen asema, naisen asema, pörssiyhtiöt, rekrytointi, sukupuoli, sukupuolikiintiöt, sukupuolineutraalius, tasa-arvo, vallankäyttö, valtionyhtiöt

Abstract

Haastatteluissa kartoitetaan Suomessa toimivien pörssi- ja valtionyhtiöiden ylimmän johdon rekrytointikäytäntöjä sukupuolten tasa-arvon toteutumisen kannalta. Haastateltavat olivat suorahakuyrityksissä toimivia rekrytoijia eli suorahakukonsultteja ja pörssiyhtiöiden ylintä johtoa, kuten hallituksen jäseniä sekä henkilöstöjohtajia. Lisäksi haastateltiin yhtä valtion omistajaohjauksen asiantuntijaa. Aineiston haastattelut kerättiin osana sosiaali- ja terveysministeriön hanketta Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI), joka liittyy hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012 - 2015 toteuttamiseen.

Haastattelurunko vaihteli hieman sen mukaan, oliko haastateltava suorahakukonsultti vai yrityksen johtohenkilö. Haastateltavilta kysyttiin ylimpään johtoon haettavien henkilöiden hakuprosessien käynnistymisestä ja prosessien kulusta, kuten esimerkiksi keillä henkilöillä on vastuu rekrytoitavien valinnassa. Haastateltavalta tiedusteltiin hakukriteereistä ja siitä, miten haettavan henkilön profiili muodostetaan ja onko naisten ja miesten kompetensseissa eroja. Kysymyksissä käsiteltiin henkilöstöhankinnassa käytettyjä kanavia, mahdollisia lyhyiden tai pitkien listojen käyttöä sekä yrityksen omia rekrytointityökaluja kuten seuraaja- tai urasuunnittelua. Haastateltavalta kysyttiin sukupuolinäkökulman huomioimisesta työhönotossa, kuten onko naisten ja miesten etenemiselle yrityksen johtoon esteitä tai ns. lasikattoja ja millaisena he näkevät sukupuolen mukaan kiintiöidyt paikat yrityksissä. Suorahakukonsulteilta kysyttiin tässä tilanteessa, onko toimeksiantajayritykset esittänyt toiveita rekrytoitavan henkilön sukupuolen suhteen. Kysymyksissä käsiteltiin myös yritysten mahdollisia tasa-arvosuunnitelmia ja sitä, miten sukupuoli tulee siellä huomioiduksi eri tilanteissa. Haastatteluissa kysyttiin myös hyviä ja huonoja rekrytointikäytäntojä.

Haastatteluja tehtiin kahdessa pörssiyhtiössä ja viidessä valtionyhtiössä. Yhtä pientä lukuun ottamatta kaikki organisaatiot olivat suuria yhtiöitä. Haastateltavista seitsemän on naisia ja kaksitoista miehiä. Haastattelut pyrittiin toteuttamaan vapaavalintaisessa järjestyksessä ja keskustelunomaisesti.

Taustatietoina haastatteluissa ovat haastattelupäivämäärä, haastateltavan sukupuoli, rooli yrityksessä ja haastattelun kesto. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.