FSD3023 Tietokoneharrastamisen arkipäiväistyminen 2013

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Naskali, Tiia (Turun yliopisto. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)
  • Reunanen, Markku (Aalto-yliopisto. Media-Lab)
  • Saarikoski, Petri (Turun yliopisto. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)
  • Silvast, Antti (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Suominen, Jaakko (Turun yliopisto. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

Keywords

Internet, arki, harrastukset, kannettavat tietokoneet, käyttöjärjestelmät, muistot, ohjelmointi, sovellusohjelmat, tietokoneet, tietokoneohjelmat, tietokonepelit, älypuhelimet

Abstract

Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineen koordinoima "Kotikoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö" -tutkimushankkeen järjestämässä tietokoneharrastamisen arkipäiväistymistä kartoittavassa kyselyssä kerättiin arkielämään liittyvää muistitietoa tietokoneista ja niiden käyttökokemuksista. Kysely toteutettiin kokonaan internetissä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1453 henkilöä, joista 329 oli naisia ja 1119 miehiä. Kysymyksiä oli 45, joista 29 oli avokysymyksiä. Tutkimus tuotti tietoa muun muassa tietokoneharrastamisen merkityksistä, tietotekniikan arjen sukupuolittuneisuudesta ja ikään sidotuista käytännöistä, harrastuksissa käytetyistä ohjelmistoista ja laitteista sekä erilaisten harrastusten vuorovaikutussuhteista.

Vastaajia pyydettiin muistelemaan heidän ensimmäisiä tietokonekokemuksiaan: millainen tietokone oli, kuka sen hankki, kuka sitä käytti ja mihin tarkoituksiin sitä käytettiin.

Vastaajia pyydettiin myös kertomaan nykyisistä tietokoneistaan ja älypuhelimistaan. Heiltä kysyttiin esimerkiksi, miten ja miksi he päätyivät hankkimaan kyseiset laitteensa, missä tietokoneita yleensä käytetään ja säilytetään, mitä sovelluksia he älypuhelimissaan käyttävät ja ovatko he uskollisia jollekin tietylle käyttöjärjestelmälle.

Tietokoneharrastuksiin liittyen kyselyssä kysyttiin muun muassa pelaamisesta, ohjelmoinnista ja muista harrastuksista, kuten bloggaamisesta ja musiikin tuottamisesta, sekä näissä harrastuksissa käytetyistä ohjelmistoista ja laitteista. Harrastuksiin liittyen vastaajilta kysyttiin, minkä ikäisinä he tutustuivat harrastukseensa ja mikä sai heidät kiinnostumaan tietokoneharrastuksista. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, kuinka suuri merkitys tietokoneen käytöllä on arjessa ja onko sen merkitys muuttunut vuosien aikana.

Konemuistoihin liittyen vastaajilta tiedusteltiin, minkälaisia tietotekniikkaan ja laitteisiin liittyviä ääniä, hajuja, unia ja mahdollisesti muita kokemuksia he muistavat.

Taustamuuttujia kyselyssä olivat sukupuoli, ikä, ammatti, koulutusaste ja asuinpaikka.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.